Marine diatoméer med bioaktive forbindelser

Ny doktorgrad: Siv Kristin Prestegard disputerer for ph.d.-graden ved UiB med en avhanding om marin bioprospektering.

Siv Kristin Prestegard (bildet) disputerer 18. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlingen: «Marine Bioprospecting. Identification, physiology and proteomics of benthic diatoms with cytotoxic properties from the intertidal zone of Norwegian coastal waters», skriver UiB i en pressemelding.

Siv Kristin Prestegard disputerer for ph.d.-graden ved UiB med en avhanding om marin bioprospektering. Foto: UiBSiv Kristin Prestegard disputerer for ph.d.-graden ved UiB med en avhanding om marin bioprospektering. Foto: UiB

Bioprospektering omhandler søken etter utnyttbare biologiske ressurser. Ulike organismer fra det marine miljø har vist seg å være en viktig kilde til nye og unike forbindelser med interessante egenskaper til blant annet medisinske formål. Ekstrakter av diatoméer isolert fra tidevannssonen langs vestlandskysten ble undersøkt for bioaktivitet, nærmere bestemt evnen til å få ulike mammalske celler til å begå selvmord (programmert celledød). Prestegard har i dette arbeidet identifisert diatoméer med slike bioaktive egenskaper, ved hjelp av morfologiske og genetiske metoder.

Prestegard har også studert akkumuleringen av en bioaktiv forbindelse i en av disse diatoméene ved ulike vekstbetingelser. Denne kunnskapen er viktig for å lære mer om hvordan vi kan øke innholdet av bioaktive forbindelser i en organisme ved å manipulere vekstbetingelsene. Proteinutrykk i den samme diatoméen ble også studert. Analyser av flyktige organiske forbindelser fra kulturer av denne organismen avdekket forbindelser som kan være viktige for denne organismens overlevelse, men kan også muligens utnyttes til andre formål.

En ikke tidligere beskrevet bioaktiv forbindelse ble isolert fra en diatomé som ikke tidligere er beskrevet fra Norske farvann. Den kjemiske strukturen og forbindelsens virkemåte på humane celler ble karakterisert. Den bioaktive forbindelsen får celler til å begå selvmord svært raskt og er en potent hemmer av blodplatefunksjon.

Prestegard bidrar til å sette fokus på bentiske diatoméer fra tidevannssonen som en interessant kilde til nye bioaktive forbindelser. Arbeidet er del av et større samarbeidsprosjekt, hvor den langsiktige hensikten er å finne nye forbindelser fra marine mikroorganismer som kan utvikles til bruk i bekjempelse av kreft og hjerte-karsykdommer.

Tidspunkt og sted for disputasen:

18.06.2010, kl. 10:15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlens gate 53.

Personalia

Siv Kristin Prestegard er født i 1976 og oppvokst i Bergen. Hun er utdannet Cand. Scient. i biologi, studieretning algefysiologi fra Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Hun har arbeidet med doktorgraden ved tidligere faggruppe for algefysiologi og økologi, og den siste tiden ved faggruppe for Generell mikrobiologi.