Finner langt mindre sild enn ventet

En sildestim. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet

Foreløpige resultater fra tokt i mai, indikerer at nedgangen i bestanden av norsk vårgytende sild (NVG-sild) er større enn ventet.

Havforskningsinstituttet er bekymret og forbereder en utvidelse av tokt i juli for å se om reduksjonen i bestanden er reell, skriver instituttet i en pressemelding.

Fjorårets estimat var 10.6 millioner tonn. Årets foreløpige estimat er vesentlig lavere enn forventet. Nå har det vært svingninger i estimatet før og vi vet ikke nok om usikkerheten ved årets estimat.

Ved to tidligere tilfeller har estimatet gitt en reduksjon i bestanden på 20 prosent. Begge ganger endte den endelige bestandsberegningen, som inkluderer fangstdata og andre indekser, med en økning i gytebestanden.

Årsakene til årets nedgang kan være flere. Det kan være at sildebestanden har hatt en større naturlig dødelighet fra 2009 til 2010 enn forventet, men det kan også være at endringer i vandringsmønster og adferd kan forårsake en slik reduksjon i mai estimatet.

Disse estimatene er en del av økosystemtoktene i Norskehavet, hvor målet er å estimere bestandene av NVG-sild, makrell og umoden kolmule samt observere klima og mengden av dyreplankton. På årets tokt deltok EU, Island og Færøyene med forskningsfartøy i tillegg til Norge. Det nødvendig å sammenstille og analysere data fra alle fire land før man har et endelig resultat. Dette vil skje innen 15. juni.

Kolmulebestanden har i flere år vært sterkt nedagående på grunn av dårlig rekruttering. De foreløpige resultatene indikerer at den dårlige rekrutteringen fortsetter. Det er ikke observert store nye årsklasser av kolmule i Norskehavet.

I år som i fjor ble det observert gytemoden makrell i norske farvann. Funn av egg skal nå analyseres for å kunne bekrefte om det har pågått gyting av makrell. Analysene av innsamlede miljødata og mengdemåling av dyreplankton er ikke ferdig før 15. juni.

Havforskningsinstituttet ønsker å utvide økosystemtoktet i Norskehavet i juli med 14 dager, for å få et nytt estimat på størrelsen av NVG-bestanden. Det planlegges også en bestandsmåling i høst/vinter og ved neste gyting, skulle julitoktet bekrefte resultatene fra mai.