Mye stor torsk og hyse i Barentshavet

Hyse. Foto: Norwegian Seafood Council

Havforskningsinstituttet kan etter to omfattende tokt i Barentshavet og Lofoten i vinter og vår, konstatere at det fortsatt er store forekomster av voksen torsk og hyse.

Samtidig ble det observert heller lite ungfisk.

Det er særlig to, tre og fire år gammel torsk og to – tre år gammel hyse forskerne finner lite av i Barentshavet. I hovedsak stemmer dette bra med målingene av de samme årsklasser for ett år siden, men målingene av 2 år gammel torsk er lavere enn ventet, opplyser Havforskningsinstituttet (HI) i en pressemelding.

På slike tokt beregnes relativ mengde av fisk ut fra bunntrålfangster og fra ekkoloddmålinger. På grunn av ulike kilder til systematiske feil, betegnes slike mål som en indeks for sann fiskemengde.

Det er gode indekser for torsken som er fem år og eldre. Indeksen for seks og sjuåringer er de høyeste som er registrert i tidsserien som startet i 1981.

For den store hysa er indeksene over gjennomsnittet bortsett fra for åtteåringene. Det er rekord mye femåringer.

Gode indekser for voksen fisk i Barentshavet, gjør at indeksen for samlet biomasse i toktet, er blant de høyeste i tidsserien både for torsk og hyse.

To tokt

Havforskningsinstituttet har gjennomført to tokt i vinter for å kartlegge de viktige bunnfiskbestandene. Det årlige vintertoktet i Barentshavet ble gjennomført i perioden 1. februar til 17. mars. Toktet ble gjennomført med de norske forskningsfartøyene ”Johan Hjort” og ”Jan Mayen”, sammen med det russiske forskningsfartøyet ”Fritjof Nansen”. Forskningen på dette toktet gir grunnlag for mengdeindekser for torsk, hyse, vanlig uer og snabeluer.

Like etter disse toktene, ble det årlige skreitoktet gjennomført med ”Johan Hjort”, i perioden fra 18. mars til 6. april. Målet med dette toktet er å mengdemåle gytetorsk i området Lofoten – Vesterålen. Til disse gyteområdene kommer bare den kjønnsmodne delen av barentshavbestanden. Det vil si torsk fra 6 år og oppover.

– God gytebestand

Lofottoktet i år viser et betydelig innslag av 6- og 7-åringer og bekrefter at disse årsklassene er sterke. Det er likevel 8 år og eldre som utgjør mesteparten av biomassen målt i toktet. Totalt ble det målt om lag samme biomasse av gytetorsk i Lofoten i år som i 2009. Som i de foregående årene, ble de tetteste registreringene observert vest og nordvest av Røst. Lite skrei ble registrert på Innersida i Lofoten.

Det ble også registrer betydelige mengder modnende hyse, som hadde begynt å samle seg på gytefeltene utenfor Vesterålen. Hysa gyter noen uker senere enn torsken.

Snabeluer

Mengdeindeksen for snabeluer i Barentshavet viser brukbare forekomster av småfisk (<20 cm) sammenliknet med den dårlige perioden 1998-2006. 1-gruppen (2009-årsklassen) ble registrert over et betydelig større område, sammenliknet med registreringene av de tre foregående årsklasser som 1-gruppe. For snabeluer større enn 25 cm, er indeksen den nest laveste i tidsserien.

For vanlig uer er indeksene lave for alle lengdegrupper og summen er den laveste i hele tidsserien.