– Økt kunnskap før nye tildelinger

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil se tildeling av nye områder for petroleumsvirksomhet i lys av uhellet i Mexico-golfen.

Det fremkom da Riis-Johansen (bildet) snakket til 260 deltakere på høringskonferansen i Svolvær tirsdag 8. juni, om forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. I lys av ulykken i Mexico-golfen forsikret olje- og energiministeren om at han vil ha økt kunnskap om det som har skjedd før regjeringen tildeler nye områder for petroleumsvirksomhet på dypt vann eller i 21. konsesjonsrunde.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Foto: Knut Falch / ScanpixOlje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Foto: Knut Falch / Scanpix

– Nå arbeider vi med den 21. konsesjonsrunden. Den runden vil bli gjennomført i lys av det vi nå opplever i Mexico-golfen. Det er ikke aktuelt for meg å tillate boring på eventuelle nye tillatelser på dypt vann før vi har god kjennskap til hva som har skjedd på og med Deepwater Horizon og hva det betyr for vårt regelverk. Før tildeling i 21. konsesjonsrunde blir gjennomført vil jeg derfor forsikre meg om at jeg har nok kunnskap om det som har skjedd i Mexico-golfen. Føre-var-prinsippet må, sammen med forutsigbare rammer, ligge til grunn for norsk petroleumspolitikk, sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Olje- og energiministeren nevnte i sitt innlegg også det nye ringvirkningsstudiet som Olje- og energidepartementet mottok fredag, og det gjensidige avhengighetsforholdet mellom petroleumsvirksomhet og ringvirkninger på land i nord.

Les også: Tre statsråder til i Svolvær 04.06.2010

Les også: Ny studie om ringvirkninger i nord 07.06.2010

– Ringvirkninger i nord avhenger av petroleumsvirksomhet i nord. Men petroleumsvirksomhet i nord forutsetter også ringvirkninger i nord, sa Riis-Johansen.

Den nødvendige folkelige legitimitet for petroleumsvirksomhet i nord sikres etter statsrådens oppfatning tilstrekkelig kun ved at det også følger tilfredsstillende ringvirkninger på land.

– Ringvirkningsstudien avdekker et stort potensial for ringvirkninger. Å utløse dette potensialet er et ansvar for myndighetene, men jeg vil ikke minst si også for næringen selv, uttalte Riis-Johansen.

Se statsrådens innlegg på Nett-tv

– Ikke svart eller hvit

– Fiskeriene har vært viktige for Norge og for denne landsdelen. Jobben til en fiskeri- og kystminister er å sikre at det kan fiskes i framtiden også. Jeg ønsker å lage gode rammer for fiskerinæringa og sørge for at fisket kan gi levebrød og ikke minst mat for nye generasjoner, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (bildet) i sitt innlegg under høringskonferansen i Svolvær.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / SMKFiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / SMK- Jeg vil understreke at dette ikke er en sak som enten er svart eller hvit, men det dreier seg om vanskelige avveininger. Utvikling og utnytting av ressursene (natur, fisk, olje) og hensynet til kystbefolkninga vil være sentrale elementer i vurderingene. Og langsiktighet og risiko er begge viktige dimensjoner i dette, sa Berg-Hansen.

– Barentshavet og områdene utenfor Lofoten har vært, og er, et rikt matkammer. Forvaltningsplanenes kongstanke er å sikre sameksistens av næringene innenfor naturens tålegrenser. Vi må forvalte det på en langsiktig og ansvarlig måte. Vi er avhengig av at høstinga fra havet skjer innenfor bærekraftige rammer. Innenfor disse rammene har jeg tro på at mye positiv næringsutvikling kan skje, sa fiskeri- og kystministeren.

– Dagen i dag – 8. juni – er Verdens havdag. At høringskonferansen er lagt til denne merkedagen gir konferansen en internasjonal ramme – siden FNs havdag markeres over hele verden på denne dagen. Grensene som ikke synes under vann, fordrer internasjonalt samarbeid. Jeg vil gjerne trekke fram det viktige forskningssamarbeidet vi har med russerne. Jeg er glad for at arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet bare har bidratt til et enda nærmere samarbeid med Russland. Jeg vil bruke høringsperioden til å lytte aktivt, og ta med meg innspillene i den videre politiske prosessen, sa Lisbeth Berg Hansen.