Bekymret for utslipp på norsk sokkel

Ulykken i Mexico-golfen skaper bekymring i regjeringen.

– Sikkerheten på norsk sokkel har regjeringens høyeste prioritet, uttaler arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, som fredag innkalte selskapene på norsk sokkel for å høre deres vurdering av den aktuelle situasjon i Mexico-golfen og hva de tenker å iverksette av tiltak.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Foto: Knut Falch / ScanpixOlje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Foto: Knut Falch / Scanpix– Dette er en svært tragisk og alvorlig ulykke. Det er nå viktig at vi får en best mulig forståelse av årsaken til at dette kunne skje. Jeg vil bruke kunnskapen fra ulykken i mitt arbeid med forvaltningen av norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (bildet).

– Ulykken viser at det er risiko forbundet med å drive oljevirksomhet, og store ulykker kan skje. Norge har et godt sikkerhetsregime, men vi kan ikke slå oss til ro med det, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Foreløpig er det begrenset med opplysninger om ulykkesårsaken, men det begynner etter hvert å komme en del rapporter som selskapene og myndighetene vil ta tak i.

– Selskapene må ta ansvar

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Foto: Berit Roald / ScanpixArbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Foto: Berit Roald / Scanpix– Selskapene må ta ansvar for at virksomheten de driver på norsk sokkel er forsvarlig, og sikkerheten må til en hver tid ha høyeste prioritet. Selskapene må fortløpende arbeide for å redusere risikoen ved virksomheten så langt som mulig, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (bildet).

– Næringen må være i front for å legge til rette for at ny og relevant kunnskap så raskt som mulig omsettes til handling. Jeg vil komme tilbake med implementering av eventuelle endringer i regelverket som følge av ulykken i Mexico-golfen, i stortingsmeldingen om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet. Meldingen vil etter planen bli lagt fram våren 2011, sier arbeidsministeren.

– Jeg er opptatt av at Norge skal være verdensledende innenfor petroleumsforvaltning. Kunnskapen som vil komme frem fra granskningen av ulykken i Mexicogolfen, vil bli brukt på alle relevante områder innen petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, sier Terje Riis-Johansen.

Oljeselskapene opplyste at de gjennom Oljeindustriens landsforening er i gang med et større arbeid for å se på lærdommen fra ulykken i Mexicogolfen. Alle er enige om målet – å forhindre at noe slikt kan skje i Norge.

Les også: – Økt kunnskap før nye tildelinger 10.06.2010

Les også: Høring om det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen 27.04.2010

Oppfølgingsplan

Norske myndigheter følger utviklingen i Mexicogolfen meget nøye med sikte på å høste lærdom, og har en bred oppfølgingsplan:

  • Petroleumstilsynet har etablert en egen prosjektgruppe for å vurdere mulige implikasjoner for vårt regelverk av de fakta som kommer ut fra ulykken, og vil følge opp at næringen tar lærdom av ulykken. Møtet i dag mellom arbeidsministeren, olje- og energiministeren og selskapene på sokkelen er en del av dette arbeidet.
  • For å sikre en samordnet oppfølging har Petroleumstilsynet, Kystverket, Klima- og forurensningsdirektoratet og Oljedirektoratet m.fl., fått i oppdrag å sammenstille en rapport om forhold ved ulykken i Mexicogolfen. Kystverket leder arbeidet med å sammenstille en rapport om forhold ved ulykken. Rapporten skal baseres på utredninger og beskrivelser som utarbeides av de relevante norske fagmyndigheter. Frist for rapporten er 1. oktober 2010.
  • Arbeidsministeren og olje- og energiministeren følger opp overfor næringen og vil fortløpende vurdere behov for ytterligere dialog.

Fakta:

  • Etter Aleksander Kielland ulykken i 1980 har det vært et folkekrav at virksomheten skal drives med lavest mulig risiko for skader og ulykker.
  • Regelverks- og tilsynsansvaret for virksomheten er fordelt på flere departementer og underliggende etater.
  • Arbeidsdepartementet, ved Petroleumstilsynet, er ansvarlig for regelverket som skal forhindre slike hendelser og kartlegging av årsaksforhold.
  • Fiskeri- og kystdepartementet, ved Kystverket, er ansvarlig for den statlige beredskapen mot akutt forurensing og koordinering av den nasjonale beredskapen.
  • Miljøverndepartementet, ved Klima- og forurensingsdirektoratet, stiller krav til beredskap til å håndtere akutt forurensing i petroleumsvirksomheten.
  • Olje- og energidepartementet, ved Oljedirektoratet, har ansvaret for ressursforvaltningen.

I forbindelse med oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdne utenfor Lofoten, vil det bli igangsatt et samordnet arbeid for oppfølgning av ulykken i Mexicogolfen. Hovedoppgaven vil være oppsummering av fakta og likheter /forskjeller ved sammenligning med norske forhold. Kilde: Olje- og energidepartementet.