Fastsatte regulering for kongekrabbe

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt totalkvote og reguleringer for fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26°Ø.

Det åpnes for fangst fra 21. juni, samtidig som grensene for det regulerte området justeres i tråd med forslag fra Fiskeridirektoratet. Totalkvoten for reguleringsåret 2010/11, er satt til 900 tonn hannkrabber og 50 tonn hunnkrabber. Dette innebærer en kvotereduksjon på 24 prosent sammenlignet med forrige sesong.

I Porsanger er det ikke lenger grunnlag for en grense mot indre del av fjorden, og denne oppheves derfor med virkning fra 21. juni 2010. Samtidig flyttes den nordlige grensen for det regulerte området lenger ut fra land, slik at grensen går fra 26°Ø og østover langs N 71° 30'.

– I det todelte forvaltningsregimet for kongekrabbe, skal bestanden i det regulerte området øst for 26°Ø forvaltes på en måte som tilrettelegger for næringsaktivitet og sysselsetting i området. For å få til dette, er det nødvendig å justere grensene for området i tråd med direktoratets forslag, slik at vi kan fastsette en totalkvote som gir grunnlag for betydelig aktivitet i området, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Begrense spredning av bestanden

Det er fortsatt et mål å begrense en videre spredning av bestanden, og dette er bakgrunnen for bl.a. nedfangstingen av kongekrabbe vest for 26°Ø. Det er for tiden fem innleide fartøy som driver nedfangsting i ulike områder vest for Nordkapp, og i løpet av sommeren forventes økt aktivitet i den frie fangsten.

Totalkvoten fordeles slik at fartøy med eier på blad B pr. 1. januar 2010 får en maksimalkvote på 2,82 tonn lytefrie hannkrabber, herav en garantert kvote på 1,88 tonn. Øvrige fartøy med adgang til å delta får en maksimalkvote på 1,41 tonn, herav en garantert kvote på 0,94 tonn. Det skilles ikke på fartøy i lukket og åpen gruppe.

Nytt av året er, at for fartøy med adgang til å fangste kongekrabbe i det regulerte området, skal alt fangstkvantum belastes fartøyets kvote etter at fartøyet har startet fisket i det kvoteregulerte området, det vil si også eventuelt kvantum som fartøyet lander fra andre områder. For øvrig er i reguleringene i hovedsak som forrige sesong.

Reguleringsåret 2010/11 løper fram til april 2011.

Fiskeridirektøren fremsatte nylig nye forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i og utenfor kvoteregulert område i 2010/2011, etter mottak av høringsuttalelser.

Les også: Fangst av kongekrabbe i 2010/2011 27.05.2010

Fakta om reguleringene

Fakta om reguleringene i det kvoteregulerte området for perioden 21.06.2010 – 31.03.2011:

  • Totalkvoten er på 900 tonn hannkrabber, herav 75 tonn skadede hannkrabber, samt 50 tonn hunnkrabber.
  • Totalkvoten fordeles som garanterte fartøykvoter, og 50 prosent overregulering gis som maksimalkvotetillegg.
  • Fartøy med eier på blad B pr. 1. januar 2010 får en maksimalkvote på 2,82 tonn lytefrie hannkrabber, herav en garantert kvote på 1,88 tonn. Øvrige fartøy med adgang til å delta får en maksimalkvote på 1,41 tonn, herav en garantert kvote på 0,94 tonn. Det skilles ikke på fartøy i lukket og åpen gruppe.
  • Det gis tilleggskvoter på inntil 10 prosent skadede hannkrabber og 7 prosent hunnkrabber, beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe pr. uke.
  • Minstemålet på 137 mm skjoldlengde gjelder både hann- og hunnkrabber.
  • Det er tillatt å fangste kongekrabbe f.o.m. 21. juni 2010 og frem til kvoteåret avsluttes 31. mars 2011.
  • Fartøy som ikke tidligere har deltatt i den kvoteregulerte fangsten, må fremstilles for kontroll for Fiskeridirektoratets regionkontor, og være godkjent før de kan delta i fangsten.