– Våre næringer må være innovative

For å være internasjonalt konkurransedyktige, må våre næringer være innovative.

Det sa fiskeri og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (bildet) da hun tirsdag 15. juni åpnet MareLIFE sin Storbykonferanse i Bergen, og mottok Blåboka «Havlandet Norge».

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / SMKFiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / SMK

Konferansen samlet mer enn 100 deltagere fra forskningsmiljøer, bransjeorganisasjoner og næringsaktører.

– Det å utforske og utnytte marine ressurser på nye måter som f. eks. gjennom marin bioprospektering, er helt i tråd med Regjeringas strategier. Kompleksiteten i marine problemstillinger, tilsier at forskninga ofte må skje på tvers av fag og sektorer. Det må være kontakt mellom forskerne og brukerne. Alt ligger til rette for tett kontakt og kunnskapsutveksling mellom den erfaringsbaserte og vitenskapsbaserte kompetansen, sa fiskeri og kystministeren.

Mer om MareLIFE og Storbyprosjektet

Prosjektet Marelife Storby skal arbeide for å fremme biomarin innovasjon og næringsutvikling enten det dreier seg om sjømat, utnyttelse av marine biprodukter eller annet biologisk materiale fra havet.

MareLIFE er en del av Storbyprosjektet, som har som målsetning å bidra til økt innovasjon og styrke storbyenes motorrolle. Problemstillinger belyses gjennom konkrete innovasjonsprosjekter hvor samarbeid mellom myndigheter, bransjeorganisasjoner, privat næringsliv og kunnskapsmiljøer står sentralt. Ved vurdering av prosjekter vektlegges nasjonal overføringsverdi og regional forankring.

Storbyprosjektet ser på storbyenes rolle som motor for regional og nasjonal innovasjon. Prosjektet er regionalt forankret, og storbykommunene har initiativet. Med i prosjektet er byene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen , Trondheim og Tromsø.

Storbyprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, SIVA, KS og Kommunal- og regionaldepartementet. I første fase var også Nærings- og handelsdepartementet involvert.