Tapte fangstdøgn kreves kompensert

Blåkveitefiskere fikk avkortet fisket på grunn av forsvarets skyteøvelse. Nå krever Norges Kystfiskarlag kompensasjon.

Like før første periode av fisket etter blåkveite var forbi, ble deler av feltet utenfor Vesterålen stengt på grunn av at Forsvaret skulle drive skyteøvelser i området under øvelse Pomor.

Dette rammet hovedsakelig båter som fisket for værene i Øksnes og Andøy. Til sammen var det 29 båter fra fiskeværene Sommarøy, Myre og Stø i Øksnes, og 12 båter fra Andenes, Bleik og Nordmela i Andøy som på denne måten fikk avkortet fisket. Det skriver Norges Kystfiskarlag i et brev til Fiskeri- og kystdepartementet, med kopi til Fiskeridirektoratet.

– Norges Kystfiskarlag krever derfor at Fiskeridirektoratet og Fiskeridepartementet kompenserer de rammede fiskere og fartøy, fordi det er norske myndigheter som er årsaken til avkortet fiske med påfølgende økonomisk tap for noen fiskere, skriver fungerende daglig leder i Norges Kystfiskarlag, Arne R. Hole, i brevet.

– Dette kan enkelt gjøres ved at de berørte fartøy får starte neste periode to døgn før periodestartdato, foreslår Hole.

– Respektløst og skammelig

Med den innretning som årets fiske har hatt, er det opplagt at de berørte fiskere har fått avkortet muligheten for å fylle opp sine kvoter, og at de derfor vil lide økonomiske tap, mener kystfiskarlaget.

– At norske myndigheter kan behandle en gruppe borgere og næringsutøvere på denne respektløse måten, er ikke mindre enn oppsiktsvekkende og skammelig, heter det i brevet.

– Nå er vi klar over at dette ikke var fiskerimyndighetens, men forsvarets ansvar. Det er like fullt norske myndigheters, i dette tilfelle fiskerimyndighetenes, plikt å gjøre opp for den urett som ble begått, heter det i brevet.

– Vi vil også ta denne saken opp på prinsipielt grunnlag med Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Stortinget med sikte på å unngå slike uheldige episoder for ettertiden, avslutter Hole.

Ber Forsvaret innskjerpe rutiner

I et brev til Forsvaret, ber Norges Kystfiskarlag om at Forsvaret innskjerper at planlegging av øvelser til havs, inkluderer kommunikasjon med fiskerimyndigheter og – organisasjoner, slik at man i fremtiden kan unngå slike uheldige interessekollisjoner.

Kystfiskarlaget viser i brevet til at det ved minst to tilfeller inneværende år, ble lagt skyteøvelser til sentrale fiskefelt i perioder hvor sesongfiskerier foregikk. I begge tilfeller var det fullt mulig i god tid på forhånd å få oversikt over hvor og når disse fiskeriene skulle pågå, mener Kystfiskarlaget.

Det første tilfelle skjedde på Haltenbanken 16. februar, da det pågikk seifiske med deltakelse av 15 – 20 fartøy. Det andre tilfelle fant sted 8.-10. juni, da skyteøvelsen ble lagt til et sentralt område for blåkveitefisket utenfor Vesterålen.

– Med de strenge reguleringer av fisket som vi har i dag, vil slike forstyrrelser på fiskefeltene i sesongene medføre store tap for de berørte fiskere og fartøyer. Norges Kystfiskarlag er ikke imot at forsvaret skal få gjennomføre sine øvelser, men vil påpeke at det er fullt mulig å planlegge øvelsene slik at ikke fiskerne blir hindret i sin legale næringsutøvelse, skriver fungerende daglig leder i Norges Kystfiskarlag, Arne R. Hole, i brevet.

– For det første kan forsvaret under planlegging av øvelsene ha forhåndskontakt med både fiskerimyndighetene og fiskeriorganisasjonene. For det andre bør det være mulig, dersom øvelsen må skje under sesongfiskerier, å benytte havområder hvor det ikke er fiskeriaktivitet i øvingsperioden, skriver Hole i brevet.