Regelverk for å beskytte sårbare bunnhabitater på høring

FKD har nå sendt på høring et forslag til forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og fiskerivernsonen ved Svalbard.

Det melder Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) i dag.

FNs fiskeriresolusjon

FNs fiskeriresolusjon fra 2006 oppfordrer regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner og stater til å beskytte sårbare marine økosystemer og bunnhabitater mot ødeleggende fiskemetoder. Som en oppfølging av dette er det allerede vedtatt spesielle prosedyrer og regelverk i blant annet Den nordøst atlantiske fiskerikommisjon (NEAFC).

Forvaltningsprinsipper

Departementet mener at det er i samsvar med havressurslovens overordnede forvaltningsprinsipper, særlig føre-var-prinsippet og prinsippet om en økosystembasert forvaltning, at det utformes en tilsvarende regulering for Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.

Etter departementets vurdering er det ingen grunn til å gi svakere vern til sårbare habitater mot bunnfiske i nasjonale havområder enn i internasjonale farvann.

Høringsfrist 2. oktober 2009

Høringsforslaget er i stor grad basert på regelverket som gjelder for fiske i internasjonalt farvann i Atlanterhavet.

Høringsfristen er 2. oktober 2009, og departementet tar sikte på at det nye regelverket vil tre i kraft fra 1. januar 2010.

Les mer