Utslipp fra olje- og gassindustrien 2009

Petroleumsvirksomhetens utslipp til luft gikk ned i 2009. Dette gjelder både for karbondioksid (CO 2 ), nitrogenoksid (NOx) og flyktige hydrokarboner.

Det viser operatørenes årlige rapportering av utslipp. Rapporteringen gjøres parallelt til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Oljedirektoratet (OD) og Oljeindustriens Landsforening (OLF) i EnvironmentWeb – en felles database for myndighetene og olje- og gassindustrien.

Utslipp til luft

Karbondioksid (CO2)

I 2009 slapp petroleumsvirksomheten ut 12,4 millioner tonn CO2. Det er en nedgang fra 13,8 millioner tonn året før. Hovedårsakene til nedgangen er at Snøhvit-anlegget utenfor Hammerfest nå er i normal drift. I tillegg er en ny og mer nøyaktig beregningsmetode for utslipp fra fakling tatt i bruk.

De norske utslippene av klimagasser i 2009 var ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Klif 50,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter, en nedgang på 5,4 prosent fra 2008. Det betyr at olje- og gassindustrien i 2009 sto for 26 prosent av de nasjonale CO2-utslippene, noe som er en liten nedgang fra 26,6 prosent året før.

Nitrogenoksid (NOx)

I 2009 var samlet NOx-utslipp fra petroleumsvirksomheten 49 804 tonn. Dette er en liten reduksjon fra 2008, da utslippet var 50 882 tonn. Totalutslippene av NOx har endret seg relativt lite de siste årene.

Det samlete norske utslippet av NOx i 2009 var ifølge SSB og Klif 167 500 tonn, en nedgang på 4 prosent fra 2008. Olje- og gassindustrien sto for 29,7 prosent av de nasjonale utslippene.

Flyktige organiske forbindelser (nmVOC)

I 2009 var olje- og gassindustriens utslipp av nmVOC 45 503 tonn. Det er en nedgang på 9,8 prosent fra 2008, da utslippet var 50 455 tonn. Siden 2001 er utslipp av nmVOC fra olje- og gassvirksomheten redusert med mer enn 80 prosent. De betydelige utslippsreduksjonene er oppnådd som følge av installering av anlegg for fjerning og gjenvinning av oljedamp på lagerskip og skytteltankere.

Samlet norsk utslipp av nmVOC i 2009 var ifølge SSB og Klif 160 600 tonn. Olje- og gassindustrien sto for 28,2 prosent av de nasjonale utslippene. De gjennomførte tiltakene offshore har ført til at nasjonale utslipp av nmVOC nå er lavere enn forpliktelsen Norge har i 2010 i henhold til Gøteborgprotokollen.

Produksjonsutslipp til sjø

Produsert vann

Ved produksjon av olje følger det normalt med vann. Vannmengden øker etter hvert som feltene blir eldre og reservoarene blir tømt. Vannet blir enten injisert tilbake i reservoaret eller renset og sluppet ut. Utslippet i 2009 var 135 millioner kubikkmeter, en reduksjon på ca 10 prosent fra 2008.

Olje i produsert vann

Myndighetene krever at oljeinnholdet i vann som slippes ut, skal være lavest mulig. Det skal ikke overstige 30 milligram dispergert olje per liter vann. Gjennomsnittlig konsentrasjon i 2009 var 11 milligram per liter. Dette er en liten økning fra 2008 da konsentrasjonen var 10,5 milligram per liter. Totalt ble 1500 tonn olje sluppet til sjø med produsert vann i 2009.

Operatørene på norsk sokkel gjennomfører regelmessig miljøovervåkning. Denne overvåkningen har ikke påvist effekter av betydning fra disse utslippene. Olje- og gassindustrien bidrar fortsatt til videre forskning for å videreutvikle metodene i miljøovervåkningen.

Utslipp av kjemikalier

Kjemikalier klassifiseres i henhold til Klifs system i grønn, gul, rød eller svart kategori. Kjemikalier i grønn kategori medfører ikke skade eller ulemper for det marine miljø, kjemikalier i gul kategori er vanligvis ikke definert som miljøfarlige, mens kjemikalier i rød og svart kategori er prioritert for substitusjon og reguleres strengt. De skal bare slippes ut der det er tungtveiende sikkerhetsmessige eller tekniske grunner.

Totale mengder kjemikalier brukt i 2009 var 480 000 tonn. Av dette ble 174 000 tonn sluppet ut, hvorav 99,9 prosent var i kategoriene grønn eller gul. De øvrige mengder ble injisert (74 000 tonn), gjenbrukt eller håndtert som avfall. Forbruket og utslippet har gått noe opp sammenlignet med 2008, mens injisert mengde har gått noe ned.

Etter at målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø kom i 1997, er utslippene av kjemikalier i svart kategori redusert fra 228 tonn til knapt ett tonn i 2009. Utslipp av kjemikalier i rød kategori er redusert fra 3933 tonn til 32 tonn i samme periode. Mer enn 99 prosent av alle miljøfarlige kjemikalier er fjernet i løpet av de siste ti årene.

Tallene bekrefter at operatørenes arbeid med reduksjon av utslipp av miljøfarlige kjemikalier på norsk sokkel gir resultater. Stortingsmelding nr 26 (2006-2007) sier at nullutslippsmålet for tilsatte kjemikalier er nådd. Arbeidet med å redusere utslippene fortsetter likevel, blant annet ved å se på mulighetene for å injisere produsert vann og borekaks, samtidig som substitusjonsarbeidet med tilsatte kjemikalier fortsetter som før.

Akutte utslipp til sjø

Olje

I 2009 var det 147 akutte utslipp av olje, hvorav fire var større enn én kubikkmeter. Totalt volum olje fra akutte utslipp i 2009 var 114 kubikkmeter. De siste seks årene har antall utslipp vist en svakt økende tendens, mens det var en markert nedgang før 2002.

Kjemikalier

I 2009 var det 162 akutte utslipp av kjemikalier, en økning sammenlignet med de siste årene. Det samlede volumet på 13 052 kubikkmeter var betydelig høyere i 2009 sammenlignet med tidligere år. Ett utslipp, en lekkasje av slurryfisert kaks fra en injeksjonsbrønn på Veslefrikkfeltet, utgjorde hele 97 prosent av dette volumet. Utslippsmengden er beregnet til 48,5 kubikkmeter olje og 12 619 kubikkmeter kjemikalier. 94 prosent av disse kjemikaliene er i grønn og gul kategori, mens 348 kubikkmeter er i rød kategori og 1,6 kubikkmeter i svart kategori.

Utslippsmengden er beregnet ved å anta at alt som er injisert i den aktuelle brønnen kan ha lekket ut. Utlekkingen har sannsynligvis pågått siden 1997, mens hele utslippsvolumet er angitt for 2009. Dette er i henhold til vanlig praksis for akutte utslipp.

Myndighetene og oljenæringen er enige om at antall akutte utslipp har stabilisert seg på et for høyt nivå. Oljeselskapene jobber for å redusere antallet.