OECD vitjar Vestlandet

Utsende representantar frå OECD, skal den 22. og 23. juni møte fagfolk, ekspertar og politikarar på Vestlandet.

Det er Vestlandsrådet som står som vertskap når OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) no kjem til Vestlandet for å møte nøkkelpersonar i regionen.

Møtet kjem i stand i samband med at det skal gjennomførast ein regional politisk analyse av Vestlandet, opplyser sekretariatsleiar Trond Ueland i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Målsettinga med analysen er å vurdere grunnlaget for auka samarbeid vestover mot Island, Grønland, Færøyane og Kyst-Noreg – NORA-landa – og etter kvart Skottland og Canada. Kan denne nordatlantiske regionen i større grad framstå som ein økonomisk-politisk region og korleis skape betre vilkår for ei ytterlegare styrking av det innbyrdes samarbeidet?

Det er Nordisk Atlantsamarbeid (NORA), eit samarbeidsråd i regi av Nordisk Ministermøte og der Kyst-Noreg, Grønland, Island og Færøyane deltek, som har engasjert OECD til å gjennomføre ein slik analyse. Vestlandsrådet er medlem i NORA og vil fungere som vertskap for OECD-delegasjonen.

Analysen vil vere ferdig i slutten av 2010 og vil kunne fungere som eit referanseverk med utgangspunkt i politisk – økonomisk regionanalyse.

Inkludert i analysen finn vi samferdsle, fiskeri og maritim sektor, reiseliv, klimaendringar og miljø, innovasjon og humankapital som grunnlag for økonomisk vekst.

Samstundes tenkjer ein seg at analysen skal medverke til å tydeleggjere regionen sine særlege muligheiter og kompetanse for omverda.

Den endelege rapporten vil innehalde framlegg om politiske tiltak som kan styrke regional utvikling i NORA-regionen.

Arbeidet med analysen er ferdig i Grønland, Island og Færøyane. No er det Noreg som står for tur, og delegasjonen, som i tillegg til representantar frå OECD òg vil ha med representantar frå Canada og Skottland, vil kome til Bergen 22 og 23 juni.

Delegasjonen vil vere i Oslo 21 juni, og etter besøkt i Bergen, reiser dei vidare til Tromsø. Møtet i Bergen vil bli organisert som ”rundebordssamtalar” om utvalde tema, og som vil gå føre seg på engelsk.