Tildeling av kystkulturmidler 2010

Fiskeri- og kystdepartementet har nå tildelt kystkulturmidler for 2010.

– Kystkulturen vår er en del av det levende og aktive miljøet langs kysten og jeg ønsker å støtte til¬tak som viser kystkulturens rolle i samfunnet. Ved tildelingen av kystkulturmidler for 2010 er det lagt vekt på tiltak som fremmer samspillet mellom statlig aktivitet og lokal forankring, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Over statsbudsjettet for 2010 er det bevilget 8,250 mill kroner til kystkultur-tiltak. Av disse er 6,2 mill kroner øremerket Kystverkets etatsmuseum.

Følgende søkere har fått tildelt kystkulturmidler fra Fiskeri- og kystdepartementet for 2010:

 • Etatsmuseet for Kystverket, som ble åpnet i 2009, har fått 6,2 millioner kroner.
 • Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum har fått tildelt 200 000 kroner for å administrere Kystens dag.
 • Norsk fyrhistorisk forening har fått 350 000 for å videreutvikle og drive nettsidene fyr.no. I tillegg skal tilskuddet dekke lønn til en deltidsmedarbeider.
 • Steigen Kystlag har fått støtte på 100 000 kroner til å bygge et hus som skal huse kystlagets samling av gamle bruksgjenstander som har vært brukt i fiske i tidligere tider. Støtten fra FKD er betinget av at også de andre offentlige etatene som Steigen kystlag har søkt støtte fra er positive.
 • Inger Pedersen Toppen har fått støtte på 60 000 kroner for å videreføre det arbeidet hun gjør med å samle inn og sikre kunnskapen om peiling av gamle fiskeplasser, en kunnskap som har gått i arv fra generasjon til generasjon, men som nå er i ferd med å forsvinne.
 • Stiftelsen Remmastraumen har påtatt seg ansvaret for forvaltning og restaurering av det gamle trekkveganlegget. Anlegget ble overdratt fra staten v/Kystverket til Nærøy kommune i 2005. Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet å støtte prosjektet med 500 000 kroner, under forutsetning av at også andre offentlige etater innvilger søknader om støtte.
 • Gamvik kunstforening har fått støtte til Kulturdugnad Gamvik med 15 000 kroner.
 • Kontaktrådet for fiskeri- og kystmuseer har fått støtte på 500 000 kroner for 2010. Støtten forutsettes brukt til blant annet fagseminarer og prosjektstøtte.
 • Kystkulturseminaret 2010, som ble arrangert under den nasjonale kystkulturkonferansen i Florø 3. – 5. mai i år, har fått støtte på 80 000 kroner.
 • Prosjektet Fortellinger om kyst-Norge, som er et ledd i en felles handlingsplan for kystkultur, har fått støtte på 190 000 kroner for 2010.
 • Prosjektet Havdelingsmerker og tørnbolter i Lofoten er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst. Sammen med lokale aktører arbeider de for å registrere og restaurere havdelingsmerker og tørnbolter i området. FKD har besluttet å støtte prosjektet med 138 000 kroner.

Les også om tildelingene i fjor:
Tildeling av kystkulturmidler for 2009 10.07.2009