Styrket kyststatsamarbeid om Polhavet

Kyststatene styrker samarbeidet om forskning i Polhavet.

Representanter for kyststatene i Polhavet – Canada, Danmark/Grønland, Russland, USA og Norge – møttes 22. juni 2010 i Oslo for uformelle diskusjoner om deres særlige plikter når det gjelder bevaring og utnyttelse av fiskebestander, melder Utenriksdepartementet.

Selv om kommersielt fiske i Polhavet ikke synes nært forestående, pålegger havretten kyststatene plikter knyttet til egne soner i Polhavet som blant annet krever at de må være føre-var med henhold til eventuelle negative effekter på fiskebestander som følge av klimaendringer.

Det var enighet om at foreliggende vitenskapelig kunnskap ikke er tilstrekkelig for fullt ut å forstå klimaendringenes effekt på fiskebestander i Polhavet. Deltagerne understreket derfor betydningen av styrket kyststatsamarbeid om forskning og var enige om at vitenskapelige eksperter fra kyststatene må møtes for å evaluere tilgjengelig informasjon og identifisere fremtidige forskningsbehov og prioriteringer.

Deltagerne diskuterte også videre samarbeid knyttet til dokumentasjon av yttergrensen for kontinentalsokkel utenfor 200 mil i Polhavet for Kontinentalsokkelkommisjonen i New York.