Skal etablere «Barents Watch»

Fiskeri- og kystdepartementet får ansvar for etableringen av «Barents Watch».

Regjeringen har besluttet at Fiskeri- og kystdepartementet får ansvar for etableringen av et nytt helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for de nordlige hav-og kystområder («Barents Watch»). Arbeidet vil bli ledet av Kystverket. Statens Kartverk, Meteorologisk institutt og en lang rekke relevante fagmiljøer vil bli trukket med i arbeidet.

BarentsWatch vil etter planen bli utviklet i flere faser. I første fase vil det etter planen bli etablert en åpen informasjonsportal for havområdene. Driftsorganisasjonen for denne åpne delen vil bli lagt til Tromsø. Parallelt med etableringen av det åpne systemet vil det bli arbeidet med utviklingen av et lukket, operativt system. Det lukkede systemet skal kombinere informasjon for å gjøre det lettere å håndtere spesielle situasjoner. Det arbeides for at det lukkede systemet skal knyttes til Trafikksentralen i Vardø.

Bidra til ansvarlig forvaltning

BarentsWatch kan bli et viktig verktøy for å gi myndighetene en samlet oversikt over det som til enhver tid skjer i de enorme havområdene i nord. Det kan dermed bidra til å styrke Norges rolle som ansvarlig forvalter av havområdene, og dermed sikre store verdier.

Regjeringen varslet allerede i sin Nordområdestrategi av 2006 at den tok sikte på å utvikle et helhetlig overvåknings- og varslingssystem for de nordlige havområder. Gjennom dette systemet ville man skaffe løpende tilgang til kvalitetssikret informasjon om de nordlige hav- og kystområder. Det kunne sikre en oversiktlig, oppdatert tilstandsinformasjon ved ulykker, for risikoberegning ved aktiviteter til havs, og for nasjonale og internasjonale klima-, ressurs og miljøevalueringer. Systemet vil også kunne også understøtte norsk utenrikspolitikk.

Informasjon både til allmennheten og forvaltningen

Utenriksdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet etablerte i oktober 2009 et midlertidig prosjektstyre for BarentsWatch, med et eget sekretariat. Det fikk til oppgave å spesifisere en første versjon av et helhetlig overvåkings og varslingssystem, herunder kostnads- og budsjettestimater, økonomiske og administrative konsekvenser. Prosjektstyret overleverte den 7. juni 2010 sin sluttrapport til de tre departementene.

Den første versjonen av BarentsWatch skal knytte sammen data og informasjon fra eksisterende norske sektorsystemer med to formål: å etablere en åpen informasjonsportal for allmennheten, og å bidra til å etablere mer helhetlige informasjonsbilder tilpasset bruk i forvaltningen og i operativ virksomhet.

Systemet skal utvikles trinnvis, og forutsetter et nært samarbeid mellom en rekke norske forvaltnings- og forskningsinstitusjoner. Arbeidet med å utvikle et lukket system, skal etter planen skje parallelt med etableringen av den åpne delen av BarentsWatch.