Litt bedre for fisken i Nordsjøen

ICES har lagt frem kvoteråd for 2011, for fiskebestandene i Nordsjøen.

Det står ikke så ille til i år som i fjor. Det mener forsker Asgeir Aglen, som 24. juni la frem kvoterådene for 2011, for fiskebestandene i Nordsjøen.

Bestandene det nå kommer råd på for 2011, er torsk, sei, hyse, rødspette, hvitting, og nordsjøsild, samt oppdatert kvoteråd for inneværende år for øyepål, melder Havforskningsinstituttet.

Aglen trekker frem sild og øyepål som noen små lyspunkter. Bestanden av nordsjøsild har stabilisert seg og gått litt opp i det siste, hovedsakelig på grunn av at man har klart å få bukt med overfisket. For øyepål er det oppdaterte rådet for inneværende år, over dobbelt så stort som rådet for 2009, og om lag 40 prosent over det midlertidige rådet for 2010.

Også torskebestanden i Nordsjøen kan vise til en positiv utvikling, en trend som har vart siden 2006.

- Dette til tross for at det fiskes for mye torsk i Nordsjøen. Ambisjonene i den vedtatte forvaltningsregelen har ikke blitt innfridd. Dødeligheten i bestanden skulle gått ned, men har gått opp, sier Aglen.

Han er Havforskningsinstitutets og Norges representant i Det internasjonale råd for havforskning, ICES, som er organet som kommer med kvoterådene.

ICES er i ferd med å innføre en ny tilnærming for kvoterådene hvor maksmalt langtidsutbytte skal være målet, såkalt Maximum sustainable yield (MSY). Dette kommer i første omgang i tillegg til forvaltningsplaner og føre-var-tilnærmingen som til nå har lagt til grunn for rådgivningen.

I presentasjonen av kvoterådene for nordsjøbestandene tar Havforskningsinstituttet som regel utgangspunkt i rådene som gis basert på forvaltningsplanene. Alternative MSY-råd blir også presentert i bestandsarkene.

- Det er svært positivt at dagens forvaltning i Nordsjøen er i samsvar med hensynet til maksimalt langtidsutbytte både for sild, sei, hyse og øyepål. For rødspette er MSY innen rimelig rekkevidde, mens for torsken er avstanden betydelig, sier Aglen.

Kvoteråd fra ICES for 2011 for nordsjøbestandene

Her følger kvoterådene for 2011 for bestandene nordsjøtorsk, nordsjøsild, sei, hyse, rødspette og hvitting, samt opptatert råd for 2010 for øyepål.

Nordsjøsild
Anbefalt kvote 2011: 188 900 tonn i direktefisket
Anbefalt kvote 2010: 164 300 tonn i direktefisket
Avtalt kvote 2010: 164 300 tonn i direktefisket
Les mer

Torsk i Nordsjøen
Anbefalt kvote 2011: 32 240 tonn landinger
Anbefalt kvote 2010: 40 300 tonn landinger
Avtalt kvote 2010: 40 300 tonn landinger
Les mer

Sei i Nordsjøen
Anbefalt kvote for 2011: 103 000 tonn landinger
Anbefalt kvote for 2010: 118 000 tonn landinger
Avtalt kvote for 2010: 118 000 tonn landinger
Les mer

Hvitting i Nordsjøen
Anbefalt kvote 2011: 12 700 tonn konsumlandinger
Anbefalt kvote 2010: 6 800 tonn konsumlandinger
Avtalt kvote 2010: 12 900 tonn konsumlandinger
Les mer

Hyse i Nordsjøen
Anbefalt kvote 2011: 36 000 tonn landinger
Anbefalt kvote 2010: 42 000 tonn landinger
Avtalt kvote 2010: 42 000 tonn landinger
Les mer

Rødspette i Nordsjøen
Anbefalt kvote 2011: 64 200 tonn landinger
Anbefalt kvote 2010: 63 800 tonn landinger
Avtalt kvote 2010: 63 800 tonn landinger
Les mer

Øyepål
Dette er oppdatering av råd for inneværende år.
Anbefalt kvote for 2010: 434 000 tonn landinger (foreløpig råd for 2010 var 307 000 tonn)
Anbefalt kvote 2009: 157 000 tonn landinger
Les mer

Les også: Romslegare kvoteråd for hyse og torsk 10.06.2010