Direkte fiske etter blålange forbys

Fiskeri- og kystdepartementet innfører forbud mot direkte fiske etter blålange i Norges økonomiske sone.

– Vi vil vurdere ytterligere bevaringstiltak, som for eksempel vern av gyteområder, dersom bestandsutviklingen tilsier det, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Blålange er en fisk i torskefamilien som kan bli opptil 15 kg og 1,5 meter lang. Den har en levetid på minst 30 år. Blålange er utbredt fra Marokko til Island, i Nordsjøen og Skagerrak, og i det sørvestlige Barentshavet. Den er mest tallrik i varme, dype sokkelområder, i kontinentalskråningen og i fjordene.

Blålange beskattes i hovedsak med konvensjonelle redskap. Et viktig gyteområde i norske farvann er områdene langs Storegga. Den fiskes normalt på dybder fra 350 – 500 meter, men finnes på områder fra 200 – 1500 meter dyp.

I henhold til kvoteavtaler med EU, Færøyene og Island har norske fartøy til disposisjon kvoter av bunnfisk, herunder blålange i de respektive sonene. Fisket etter blålange har hittil ikke vært regulert i norske jurisdiksjonsområder.

– Bakgrunnen for at vi nå forbyr direkte fiske etter blålange er at Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) viser til at bestanden av blålange ligger på et stabilt lavt nivå. ICES har ikke gitt kvoteråd, men anbefalt stopp i det direkte fisket etter blålange, sier Helga Pedersen.