Fraråder oljevirksomhet ved Lofoten

Klima- og forurensningsdirektoratet anbefaler ikke ny oljevirksomhet utenfor Lofoten.

Det faglige grunnlaget bekrefter at havområder i Barentshavet og utenfor Lofoten er svært sårbare og verdifulle. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anbefaler at det ikke settes i gang ny petroleumsvirksomhet i disse områdene, skriver Klif i en pressemelding.

Direktør Ellen Hambro i Klif. Foto: John Petter ReinertsenDirektør Ellen Hambro i Klif. Foto: John Petter Reinertsen

Klif sender nå sin høringsuttalelse til Miljøverndepartementet om det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

– Det foreligger et solid faglig grunnlag for å oppdatere forvaltningsplanen. Det bekrefter at områdene som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet i Barentshavet og utenfor Lofoten, er svært sårbare og verdifulle. Vi anbefaler at det fortsatt ikke blir åpnet for ny oljevirksomhet i disse områdene, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet.

Les også: Tre statsråder til i Svolvær 04.06.2010

Les også: Høring om det faglige grunnlaget 27.04.2010

– Olje kan drive mot land

I det faglige grunnlaget skilles det mellom ulykkesrisiko og miljørisiko. Det konkluderes med at det er lav ulykkesrisiko i området, blant annet fordi aktiviteten er lav. Klima- og forurensningsdirektoratet mener at det ikke er mulig å konkludere i forhold til den totale miljørisikoen i området.

– Uhellsscenarioer viser at vi kan få oljedrift mot områder hvor det er sårbare og verdifulle miljøressurser i Barentshavet og i havområdene utenfor Lofoten. Det er behov for flere scenarioer for å vurdere konsekvensene av oljeutslipp i området, blant annet kystnært, sier Ellen Hambro.

Les også: Advarer mot oljeutbygging 03.07.2010

– Behov for styrket beredskap

Det faglige grunnlaget avdekker mangler i beredskapen mot akutt forurensning i Barentshavet og i havområdene utenfor Lofoten, mener Klif.

– Utfordringene for beredskapen mot akutt forurensning gjelder både for kystnære områder med kort drivtid til sårbare miljøressurser, og til havområder langt unna hvor det kan være vanskelige værforhold i mørketid og islagte farvann, sier Ellen Hambro.

Klima- og forurensningsdirektoratet anbefaler at:

  • Det fortsatt ikke settes i gang ny petroleumsvirksomhet i de områdene som er unntatt i gjeldende forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.
  • Det fortsatt ikke åpnes for petroleumsvirksomhet i områdene nord for polarfronten og iskanten.
  • Bunnforholdene kartlegges i de områdene hvor dette mangler, før det tas stilling til om petroleumsaktivitet er miljømessig tilrådelig.
  • Det gjøres modellering av relevante scenarioer for oljeutslipp i de delene av forvaltningsplanområdet hvor dette ikke er gjort, blant annet i flere kystnære områder.
  • Det etableres en permanent styrket kyst- og strandsoneberedskap
  • For områder som ikke stenges for petroleumsvirksomhet, bør det legges opp til at det innhentes oppdaterte miljøfaglige vurderinger ved vurdering av utlysning av nye blokker.
  • De tre programmene for miljøovervåkning – tilførsel, Mareano og Seapop – styrkes og videreføres.
  • Det skaffes mer kunnskap om effektene av klima og havforsuring og forurensning alene og hvordan disse virker sammen.
  • Det vurderes om hvordan petroleumsvirksomhet i forvaltningsplanområdet vil påvirke muligheten for å nå de nasjonale klimamålene.

Høringsfristen ble tidligere i sommer utsatt til den 15. september 2010.

Les også: Utsetter høringsfristen 20.06.2010

Klifs anbefalinger om petroleumsvirksomhet i nord. Kart: MiljødirektoratetKlifs anbefalinger om petroleumsvirksomhet i nord. Kart: Miljødirektoratet