– Skal hjelpe unge inn i fiskerinæringa

Fiskeri- og kystdepartementet skal tildele 30 etablererstipend og deltakeradganger.

– Marin sektor er en fremtidsrettet næring med spennende valgmuligheter, som flere unge bør satse på. For å gjøre etableringsterskelen litt lavere, legger regjeringa nå til rette for at unge kan søke på 30 etablererstipend og 10 deltakeradganger årlig over en treårsperiode, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Det skal tildeles 30 etablererstipend på 250.000 kroner til kjøp av fiskefartøy, uavhengig om fiskefartøyet har deltakeradgang eller ikke. I tillegg blir det tildelt 10 deltakeradganger hvert år over en treårsperiode.

– Det er på tide å få inn flere kvinner i fiskeryrket. Jeg vil derfor spesielt oppfordre kvinner til å søke. Det skal i tillegg være god geografisk fordeling dersom flere søkere står likt, sier fiskeri- og kystminister Pedersen.

Fiskeridirektoratet lyser ut ordningene i løpet av juli i år. Det tas sikte på at de som tildeles deltakeradgang, kan delta i fiske fra 1. januar 2010.

Inngangskriteriene for ordningene

For tildeling av etableringsstipend for kjøp av fartøy med eller uten deltakeradgang:

 • Søker må være 30 år eller yngre i tildelingsåret.
 • Søker må tidligere ikke ha eid majoritetsandel i annet fiskefartøy.
 • Søker må være oppført på fiskemanntallets blad B.
 • Søker må ha dokumentert fiskerifaglig kompetanse i form av fagbrev eller dokumentert inntekt fra fiske på eller over 50 000 kr i ett av de siste tre år (2007, 2008 og så langt i 2009).
 • Søker skal ha et klart eierforhold til prosjektet og ha tilfredsstillende tidsressurser til å gjennomføre og iverksette virksomheten.
 • Prosjektet må inneholde en realistisk finansierings- og forretningsplan som sannsynliggjør lønnsom drift.
 • Den øvre alderen på fartøy som kjøpes over stipendordningen settes til 15 år.

For tildeling av deltageradgang:

 • Søker må være 35 år eller yngre i tildelingsåret.
 • Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.
 • Søker må ha drevet aktivt fiske med eget fartøy (eierandel større enn 50 prosent) i minimum ett av de tre siste år (2007, 2008 og så langt i 2009). Årlig fangstverdi i kvalifikasjonsperioden må overstige 100 000 kr.
 • Søker kan ikke tidligere ha eid majoritetsandel i fiskefartøy som har vært tildelt deltakeradgang eller konsesjon.
 • Søknaden kan gjelde et hvilket som helst adgangsbegrenset fiskeri.

Hvis antall søkere som oppfyller inngangskriteriene overstiger antallet stipend og deltakeradganger rangeres kandidatene etter følgende kriterier:

 1. Ansiennitet/aktivitet: Dokumentert fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy ved utlysningstidspunktet. De med lengst ansiennitet prioriteres.
 2. Dersom det er søkere som står likt etter dette: Kurs/sertifikater (Fagbrev, sikkerhetskurs, kystskippersertifikat). De med sertifikater prioriteres.
 3. Dersom det fortsatt er søkere som står likt: Om søkeren har deltatt i ungdomsfiskeordningen.

Hvis antall søkere etter denne vurderingen fortsatt overstiger antall stipender og deltakeradganger skal det underrepresenterte kjønn prioriteres ved to like søkere. Hvis søkerne fortsatt etter dette står likt, må det gjøres en vurdering av den geografiske fordelingen hvor søkere fra underrepresenterte områder prioriteres.

Ved tildeling av deltakeradganger skal mottaker opplyses om at deltakeradgangen faller bort hvis mottaker går ut av fiske eller ikke lengre er oppført på fiskemanntallets blad B. Dersom fartøyet selges, skal ny deltakeradgang ikke kunne tildeles fartøyets nye eier for fortsatt drift.