Nye retningslinjer for sjødeponier

Nye retningslinjer for sjødeponier skal sikre at viktige erfaringer tas med i arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn.

De nye retningslinjene vil være et verktøy for Fylkesmannen og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) når de behandler søknader om å etablere sjødeponi og påfølgende deponering av mudrede sedimenter.

Målet er at retningslinjene også er til hjelp for tiltakshavere som skal søke om tillatelse til sjødeponi, og for konsulenter og andre som arbeider med disse problemstillingene, skriver Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i en pressemelding.

Sjøbunn kan spre forurensning

Mange steder langs norskekysten er forurenset sjøbunn en daglig kilde til spredning av forurensning ved at den virvles opp, blant annet av skipstrafikk. Dermed tas miljøgifter opp i vannlevende organismer, og det spres videre oppover i næringskjeden.

For å stanse eller kraftig redusere spredning av miljøgifter, må forurenset sjøbunn dekkes til eller mudres opp. Oppmudrede masser må enten deponeres på land eller i sjøen. I Norge er de mest brukte alternativene deponering på egnet sted i sjøen eller i strandkanten.

Klima- og forurensningsdirektoratet oppsummerte tidligere i år erfaringene fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Indre Oslofjord. Vi har brukt erfaringene herfra og andre steder til å lage de nye retningslinjene.

Les også: Mer til opprydding i Tromsø havn 14.05.2010

Les også: Mer forurenset sjøbunn i Stamsund 15.01.2010

Deponering av forurenset sjøbunn

Retningslinjene gjelder for deponering i sjødeponi av forurenset sjøbunn som har tilstandsklasse III eller mer i Klifs system for klassifisering av miljøgifter i sedimenter. Slik deponering kan medføre spredning av miljøgifter. Det må derfor settes strenge krav for å minimere risikoen forbundet med dette.

De nye retningslinjene omhandler ikke deponering av rene masser. Også ved deponering av rene masser må det innhentes tillatelse fra forurensningsmyndighetene. Den mest sentrale problemstillingen er da som regel knyttet til nedslamming og tap av biologisk mangfold.

Les også: Lær om sjøbunnopprydding 12.05.2010

Løsning vurderes fra sak til sak

Klif skisserer følgende for fremtidige saker og søknader:

  • Valget av deponeringsløsning for mudrede masser vil avhenge av de konkrete forhold i den enkelte sak
  • Fysiske forhold på det aktuelle deponeringsstedet, massenes beskaffenhet, deponeringsmetode og eventuelle alternative deponeringsløsninger vil være viktige tema i en slik vurdering
  • Eventuelle framtidige søknader om tillatelse til å deponere masser i sjø, vil på denne bakgrunn bli vurdert konkret fra sak til sak
  • Forurensningsmyndighetene vil sørge for god og bred deltakelse fra allmennheten i beslutningsprosessene, fastslår Klif