Vil tilbakføre fritaket for fiskeflåten

Forslag til endring av sertifikatkrav for personell på skip er nå sendt på høring.

Sjøfartsdirektoratet har nå sendt ut til høring et forslag til endring av forskrift 9. mai 2003 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger.

Sjøfartsdirektoratet ønsker å rette opp ordlyden i kvalifikasjonsforskriften, som fikk utilsiktede konsekvenser for personell på fiske- og fangstfartøy.

Les også: Sertifikatkrav for båter på 10,67-15 meter 26.01.2010

Gjeldende regelverk

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Foto: SjøfartsdirektoratetSjøfartsdirektør Olav Akselsen. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Forskrift 9. mai 2003 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger, ble endret 28. oktober 2005. Endringen ble foretatt for fullt ut å gjennomføre direktiv 2001/25EF om minimumsutdannelsesnivået for sjøfolk.

Efta Surveillance Authority (ESA) hadde påpekt at forskriftens virkeområde ikke var i overensstemmelse med virkeområdet i direktivet og STCW konvensjonen. Årsaken til dette var at forskriften i § 1-1 (4) hadde et generelt unntak for personell på seilskip og maskindrevet skip som var under 25 brutto register tonn i henhold til målebrev utstedt før 16. desember 1983. Dette gjaldt også selv om fartøyet var 15 meter og derover. Forskriften gjaldt ikke for personell på disse skip.

Dette generelle unntaket kunne man ikke ha i henhold til direktivet for skip som var sjøgående, dvs. skip som går i fartsområde 3 eller større. Paragrafen ble derfor endret slik at unntaket kun skulle omfatte personell på ikke sjøgående skip, dvs. skip som går i fartsområde 1 og 2.

– Inkurie rammet fiskeflåten

– Imidlertid så man ikke i forbindelse med endringen at «seilskip og maskindrevet skip» også ville omfatte fiske- og fangstfartøy, slik at det generelle unntak som personell på disse fartøy hadde uansett fartsområde også ble innsnevret, opplyser Sjøfartsdirektoratet.

På grunn av inkurien ble dette heller ikke omtalt i høringsbrevet. Personell på fiske- og fangstfartøy med målebrev utstedt før 16. desember 1983 skulle fortsatt ha hatt dette fritaket, i det personell på fiske- og fangstfartøy ikke var omfattet av direktiv 2001/25EF.

– Fiskeflåten skulle derfor ikke ha hatt denne begrensningen for unntak i fartsområde 3 og større som de fikk på grunn av inkurien, skriver sjøfartsdirektør Olav Akselsen i høringsbrevet.

Tilbakefører fritaket

I forslaget til endring av forskriftens § 1-1 (4), tilbakeføres fritaket for personell på fiske- og fangstfartøy med målebrev utstedt før 16. desember 1983, til samme tilstand som før endringen av 28. oktober 2005.

Forslaget har få administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige, idet det kun dreier seg om et fåtall av fartøy, med målebrev utstedt før 16. desember 1983. Det har kun positive administrative og økonomiske konsekvenser for næringen, påpeker Sjøfartsdirektoratet i høringsbrevet.

Høringsfristen er satt til 30. august 2010.