23 mistet livet i sjøulykker i 2009

I 2009 omkom 23 personer i ulykker knyttet til skipsfart, 18 flere enn året før.

9 av de omkomne mistet livet i ulykker med norskregistrerte skip under 25 bruttotonn, mens 14 omkom i rene personulykker uten skade på skip, fremgår det av statistikk fra som Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem denne uken.

18 norskregistrerte skip forliste i 2009. Av disse var 10 under 25 bruttotonn. Samme år havarerte 164 norskregistrerte skip.

143 norske skip havarerte langs norskekysten

Ser man på norskregistrerte skip, omkom 11 personer i norsk farvann i 2009, mens 12 mistet livet i internasjonale havområder. Tallene for 2008 var 2 omkomne langs kysten av Norge og 3 omkomne utenfor norsk farvann.

I 2009 forliste i alt 18 norskregistrerte skip. Av disse forlisene skjedde 17 i norsk farvann, mens ett skip forliste i utenlandsk havområde. Langs norskekysten havarerte 143 norskregistrerte skip, mens 21 havarerte i andre havområder. Tilsvarende tall for 2008 var henholdsvis 103 og 18.

Les også: Nedgang i antall ulykker med los om bord 07.02.2010

Ingen dødsulykker på utenlandskregistrerte skip

Det er ikke meldt om omkomne eller skadde personer på utenlandske skip som følge av forlis/havari av utenlandskregistrerte skip langs norskekysten i 2009, heller ikke i 2008.

Det var heller ingen forlis av utenlandske skip i norsk havområde i 2008 og 2009. Derimot var det 20 havarier. Tallet for 2008 var 16 havarier.

Færre skadd i personulykker

Det var 256 skadde og 14 drepte i rene personulykker i 2009. Tilsvarende tall for året før var 441 skadde og 4 omkomne.

31 omkom i fritidsbåtulykker

31 personer mistet livet i ulykker med fritidsbåter i 2009, mot 30 i 2008. I 2008 var det kun menn blant de omkomne, mens det i 2009 var 1 kvinne, 2 barn under 17 år og 28 menn.

Les også: Stadig fleire tek båtførarbevis 10.06.2010

Les også: 31 omkom i fritidsbåtulykker i 2009 12.02.2010

Personer drept i sjøulykker, etter type ulykke. Kilde: SSBPersoner drept i sjøulykker, etter type ulykke. Kilde: SSB

Om forlis, havari og personulykker

Forlis er definert som totaltap av skip. Havari er definert som skade på skip. Ved havari kan skaden på skipet repareres. Forlis og havari er likevel ikke helt entydige begrep. En båt som har sunket, og altså er regnet som forlist, kan senere bli hevet og reparert. Det kan også hende at en båt som for eksempel etter brann i første omgang er vurdert som repareringsverdig og regnet som havarert, senere blir kondemnert, slik at dette burde vært regnet som forlis.

Rene personulykker innbefatter sjøfartsrelaterte ulykker der det ikke er skade på skip.