Økte kvoter i fisket etter hyse og sei

Fiskeridirektøren har fra og med i dag besluttet å slippe fisket fritt for fartøy med torsketråltillatelse som fisker etter hyse nord for 62°N.

I tillegg økes maksimalkvoten for fartøy med torsketråltillatelse og fartøy med seitråltillatelse som fisker etter sei nord for 62°N med 30 prosent.

Fiskeridirektøren minner samtidig om at det ved en eventuell stopp i fisket, fremdeles kan fiskes innenfor garantert kvantum.