Kartla verdifulle sjømråder i sør

Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak har identifisert særlig verdifulle områder.

Dette er i hovedsak gyteområder for fisk, områder for sjøfugl og områder med sårbar bunnfauna.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) leder faggruppen som utarbeider det faglige grunnlaget for en helhetlig forvaltning av Nordsjøen og Skagerrak. Regjeringen planlegger å legge fram en stortingsmelding om dette våren 2013, skriver Klif i en pressemelding.

Beskriver miljøet i Nordsjøen og Skagerrak

Faggruppen legger nå ut en arealrapport for Nordsjøen og Skagerrak. Den beskriver havområdets miljø, ressurser og forurensningssituasjon, og identifiserer biologisk viktige og verdifulle områder.

Verdifulle områder i Nordsjøen og Skagerrak

Verdifulle områder i Nordsjøen og Skagerrak. Kart: Faggruppen for NordsjøenVerdifulle områder i Nordsjøen og Skagerrak. Kart: Faggruppen for Nordsjøen

(Viktigste verneverdi er angitt i parentes):

 1. Bremanger til Ytre Sula (sjøfugl, steinkobbe)
 2. Korsfjorden (marin verneplan)
 3. Karmøyfeltet (høy biologisk produksjon, gytefelt for NVG sild)
 4. Ytre Boknafjorden/Jærstrendene (sjøfugl, steinkobbe, verne-område)
 5. Listastrendene (sjøfugl)
 6. Siragrunnen (gyteområde for NVG sild)
 7. Transekt Skagerrak (marin verneplan)
 8. Ytre Oslofjord (verneområder)
 9. Skagerrak østlige del (sjøfugl)
 10. Gytefelt for tobis nord (også viktig for hval)
 11. Gytefelt for tobis sør (også viktig for hval)
 12. Gytefelt for makrell
 13. kystsonen (generelt store miljøverdier)

Status for næringsaktivitet

Forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak skal videreføre og styrke gjennomføringen av en helhetlig og økosystembasert forvaltning av de norske havområdene. Det innebærer å se alle sektorenes påvirkning under ett.

Det er derfor viktig å få en samlet oversikt over aktiviteter som påvirker havområdet.

Faggruppen har kommet med statusbeskrivelser og planlagt aktivitet for de viktigste næringsaktivitetene i rapporter for:

Vindkraft, land- og kystbasert aktivitet, petroleumsvirksomhet og fiskeriaktivitet. Rapport om skipstrafikk kommer senere.

Sammen med arealrapporten danner disse rapportene en del av det faglige grunnlaget for det videre arbeidet med å vurdere effekter og konsekvenser på miljø og annen næring.

Veien fram mot forvaltningsplan

 • Neste trinn i arbeidet fram mot en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak er å utrede miljø- og samfunnsmessige konsekvenser av aktiviteter og påvirkninger i havområdet.
 • Prosessen med å vurdere miljøkonsekvenser starter med at det utarbeides forslag til utredningsprogrammer. Faggruppen vil sende utredningsprogrammene på høring 1. oktober 2010.