Forslag til endring av hummerreguleringen

Fiskeridirektoratet har nå sendt forslag til Fiskeri- og kystdepartementet til en revidering av hummerreglementet.

Endringsforslagene kommer på bakgrunn av en forespørsel fra Fiskeri- og kystdepartementet, der Fiskeridirektoratet blir bedt om å utarbeide et høringsnotat med forslag til endring av enkelte reguleringsbestemmelser for fangst av hummer, skriver Fiskeridirektoratet i en melding.

Høringsnotatet ble sendt ut 7. april, og ved utgangen av høringsfristens 26. mai hadde Fiskeridirektoratet mottatt 15 høringsuttalelser.

Fiskeridirektoratet foreslår:

  • En tilpasning av redskapsbegrensningene til havressursloven, slik at også fiskere som står i fiskermanntallet er omfattet av redskapsbegresningene for fritidsfiske når de høster fra ikke-merkeregistrerte fartøy.
  • Å innføre fluktåpninger i krabbeteiner også for yrkesfiskere fra 1. oktober
  • Å innføre fluktåpninger i krabbeteiner på minst 70 millimeter for yrkesfiskere på strekningen fra og med Rogaland til grensen mot Sverige.
  • Øke antall fluktåpninger i krabbeteiner fra én til to.
  • En presisering av at også manntallsførte fiskere kan fiske med inntil 10 ruser i perioden 1. oktober til 31. desember uten å måtte innhente dispensasjon fra Fiskeridirektoratets regionkontor.
  • Utvide forbudet mot bruk av torskeruser på strekningen svenskegrensen til og med Møre og Romsdal Fylke i tidsrommet fra 1. mai til 31. desember til å gjelde alle typer ruser.