Bekymret for maritime fagskoler

De maritime fagskolene sliter med å oppfylle kvalitetskravene, noe som bekymrer Fiskebåtredernes Forbund.

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) ber Sjøfartsdirektoratet, som har tilsyn med den maritime sertifikatrettede utdanningen i Norge, om å gjøre aktuelle departement oppmerksom på at flere skoler har problemer med å oppfylle kvalitetskravene. Bakgrunnen for problemene er underfinansiering av studentplassene ved de maritime fagskolene, uttaler forbundet.

De maritime fagskolene utdanner i dag flertallet av de maritime offiserer til handels- og fiskeflåten i Norge. Behovet for offiserer i flåten har vært stort og vil vedvare i årene som kommer. Når det gjelder offiserer til fiskeflåten vil nedgangen i antall fartøy et godt stykke på vei oppveies av det faktum at de enkelte fartøy blir større og dermed får krav om en større og mer kvalifisert offisersbemanning, påpeker Fiskebåt.

– Utpekt til «satsingsområder»

Både de marine og maritime næringene med tilliggende industri er ved flere anledninger pekt på som satsingsområder for Norge. Gjennom en aktiv rekrutteringspolitikk har det også vært relativt god søkning til de maritime skolene den siste tiden.

Fiskebåtredernes Forbund er bekymret for at sentrale myndigheter ikke synes å være villige til å følge opp satsingen på næringene med nødvendige økonomiske bevilgninger til relevant utdanning.

Forbundet er opptatt av at det er tilstrekkelig kvalitet på undervisningen i de maritime fagskolene. Satsingen på de maritime og marine næringene vil svikte om det ikke blir lagt vekt på sammenhengen mellom muligheter og behovet for de rette fagfolkene i ulike bemanningsposisjoner, mener forbundet.

Krav nedfelt i internasjonale konvensjoner

Et viktig aspekt ved denne saken er at norske sjøfartsmyndigheter har et tilsynsansvar når det gjelder den maritime sertifikatrettede utdanningen for å se til at skolene har de fasiliteter og rutiner som regelverket krever. Kravene til læreplasser fordrer blant annet relativt kostbare læremidler (simulatorer, maskinlaboratorier og lignende). Kravene er relativt spesifikke og følger av internasjonale konvensjoner norske myndigheter ikke bare har ratifisert, men også vært pådrivere for å få til. Fiskebåtredernes Forbund er kjent med at flere skoler, i stor grad på grunn av anstrengt økonomi, har slitt med å oppfylle disse kravene.

Fiskebåtredernes Forbund ber Sjøfartsdirektoratet, i kraft av sin tilsynsrolle overfor fagskolene, gjøre de relevante departementer oppmerksom på konsekvensene av at skolene ikke gis en økonomi som setter dem i stand til å ha den standard som regelverket krever.

Fiskebåt ser det som svært viktig at Sjøfartsmyndighetene så raskt som mulig kommenterer dette forholdet, slik at det kan få betydning for arbeidet med statsbudsjettet for 2011.