Fant nye korallrev

På det åttende MAREANO-toktet siden 2006, kartlegges nye områder nord for Nordkapp og i Troms III, mellom Nordvestbanken og Fugløybanken.

På vei ut fra Tromsø i helgen testet vi utstyret vest av Lopphavet og fant nye korallrev med tydelige spor etter bunntråling.

Av Pål Buhl-Mortensen, toktleder, Havforskningsinstituttet

Det var ingen grunn til å klage på været da forskningsfartøyet ”G.O. Sars” forlot Tromsø lørdag med kurs for Troms III (vest av Lopphavet) og videre til det nye området på Nordkappbanken, nord for Nordkapp.

De to områdene er forskjellige på mange måter. Vanntemperaturen på Nordkappbanken er kaldere enn ved Lopphavet og bunnforholdene skiller seg mellom de to områdene. Mens havbunnen på Nordkappbanken er relativt grunn (200-350m) så varierer dybden mye mer i Troms III (100-1000m). I Troms III finner vi banker og renner, samt sokkelkanten og kontinentalskråningen.

Nye korallrev

Etter fem timers gangtid ut til teststasjon i indre del Troms III-området var det en fryd å se at utstyret fungerte feilfritt. På denne lokaliteten var strømmen ved havbunnen sterk og bunnen besto av sand, grus og stein. Midt i det 700 m lange videotransektet krysset vi to langstrakte korallrev, liknende de som finnes i Hola. Disse er ikke kartlagt tidligere men det viste seg at det var tydelige spor etter bunntråling.

Finnmarkstransektet undersøkes

Etter testen av utstyr gikk turen videre til nordlig del av området på Nordkappbanken, 160 km nord for Nordkapp. Femten timer senere var vi på plass og de nordligste lokalitetene ble filmet først. I dette området er havbunnen furet av pløyemerker etter isfjell, avsatt da isen smeltet for rundt 10000 år siden. Spredte svamper av ulike arter, sjøkjeks (en sjøstjerne), Flabellum macandrewi (ikke-kolonidannende steinkorall) og neptunslør (mosdyr) har så langt vist seg å være karakteristiske dyr i dette området. Dagene fremover vil rundt 20 lokaliteter i dette 2000 kvadratkilometer store området bli undersøkt, hvorav fire vil bli prøvetatt med ulike redskaper som henter sedimenter og dyr fra havbunnen.

Slik kartlegger MAREANO

På alle lokaliteter filmes havbunnen langs et 700m langt transekt. Til dette bruker vi en videoplattform som vi sleper langsomt nær bunnen. Videoene blir tatt opp med HD videokamera som også gir gode stillbilder (alle bildene i dette nyhetsbrevet er tatt ut fra videofilmen). På ca fjerdedelen av lokalitetene blir det også tatt prøver av havbunnen og vanntemperatur og saltholdighet blir målt fra overflata og ned til bunnen. For å samle materiale for sammensetning av bunnsedimenter, miljøgifter i havbunnen, og sammensetning av bunndyr brukes en rekke forskjellig utstyr: boxcorer, multicorer, grabb, slede og bomtrål. Les mer om utstyret og metodene.

Se bilder fra toktet hos: MAREANO