Sier nei til krav om losplikt

Illustrasjonsbilde: Losfartøyet «Los 120» ble  døpt i Kristiansund 11. mai 2010. Foto: Geir Tøvik / Kystverket

Norges Fiskarlag mener at fiskeflåten over 70 meter ikke bør få losplikt, slik Kystverket foreslår.

I et brev til Kystverket, begrunner Fiskarlaget standpunktet blant annet med at navigatørene i fiskeflåten har god trening i kystseilas. Fiskarlaget påpeker også at mange fiskefartøy kan bli tvunget til å legge langtransport av fisk til seilingsleder utenfor grunnlinjen, for å spare kostnader med los, og at det derved blir mer slingring for fartøyene, noe som kan meføre dårligere råstoffkvalitet.

– En kan ikke se at det blir gitt noen faktisk sikkerhetsmessig begrunnelse for forslaget om å innføre losplikt for de aktuelle fiskefartøyene, skriver Fiskarlaget i et brev til Kystverket.

– Forslaget om å gjøre kravet om losplikt/farledsbevis gjeldende bare for fiskefartøy over 70 meters lengde, gjør ikke forslaget verken mer forståelig eller akseptabelt. Dette er så vidt oss bekjent, de aller nyeste ringnotfartøyene, som er utrustet med det nyeste og beste innen navigasjonsutstyr, skriver Fiskarlaget

Fiskarlaget fremholder at de største fartøyene også er de mest kostbare, og blant de mest inntektsbringende fiskefartøyene.

– Det innebærer enda en grunn til å anta at de er bemannet med de mest erfarne og dyktigste navigatørene i norske farvann, skriver Fiskarlaget.

Les også: Drøftet ny lospliktforskrift 10.06.2010

Berører 15 båter

Ifølge Kystverket sitt notat i saken, berører forslaget 9 norske fiskefartøy. Ifølge Fiskeridirektoratet sin oversikt ved utløpet av 2009 finnes det imidlertid 12 fiskefartøy i denne kategorien. Basert på dagsaktuelle opplysninger er antallet per dato kommet opp i 15, opplyser Fiskarlaget.

– De gjeldende tendenser i fiskeflåten, tilsier at antallet er økende, skriver Fiskarlaget, og sikter til at det blir stadig flere fiskefartøy med lengde over 70 meter.

Skepsis og motstand fra flere

Tidligere har Norsk Losforbund uttrykt stor skepsis, samt at Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) har gått sterkt imot forslaget. Fiskebåt har foreslått at dagens ordning fortsetter, det vil si at norske fiskefartøy skal være fritatt for losplikt i norske farvann.

Les også: Nei til losplikt for store fiskefartøy 20.07.2010

Les også: – Grunnstøtinger og kollisjoner vil øke 19.05.2010