Blodrødt i Norway Pelagic

Norway Pelagic ASA gikk på en kraftig smell i andre kvartal 2010.

I andre kvartal 2010 endte selskapets resultat før skatt på -47,4 millioner kroner, mot 22,2 millioner kroner i andre kvartal i fjor (proforma 21,1 millioner kroner). Det fremgår av regnskapsrapporten som Norway Pelagic ASA la frem i dag.

Stort lager av sild og lodde

– Norway Pelagic har gjennomført et kvartal med lav omsetning, og dermed svakere resultat enn samme periode i fjor, opplyser selskapet i rapporten.

– Andre kvartal innebærer lite råstoff og dermed lav aktivitet, heter det videre i rapporten.

Det forklarer ikke hvorfor 2. kvartal ble betydelig dårligere i år enn i fjor. Den vesentligste forklaringen synes å ligge i det som skrives i fortsettelsen, hvor selskapet forteller om tregt salg.

– På grunn av tilbakeholdenhet blant selskapets hovedkunder i Russland og Øst-Europa, har Norway Pelagic betydelig høyere lagersaldo av sild og lodde sammenlignet med i fjor, opplyser selskapet.

– Oppnådd bruttofortjeneste i perioden er dog i en positiv utvikling, påpekes det i rapporten.

Økt varelager og rentebærende gjeld

Det fremgår av rapporten at selskapet varelager beløp seg til 287 millioner kroner ved utgangen av 2. kvartal 2010, mot 150 millioner kroner ved utgangen av 2. kvartal i fjor, en økning på 137 millioner.

Til tross for at det rapporteres om tregt salg og lageroppbygging, så har selskapers utestående fordinger økt med 60 millioner kroner fra 283 millioner kroner i andre kvartal i fjor, til 343 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal 2010.

Konsernets netto driftsinntekter i 2. kvartal var kr 258,1 mill. mot kr 448,5 mill i fjor (proforma kr 480,9 mill). Driftsresultatet var kr -28,4 mill. mot kr 26,3 mill. i fjor (proforma kr 26,2 mill). EBITDA var kr -26,1 mill. mot kr 28,4 mill. i fjor (proforma kr 30,0 mill).

Pr. 30. juni 2010 var konsernets netto driftsinntekter kr 1018,5 mill. mot 1197,6 mill. i fjor (proforma kr 1319,0 mill). EBITDA var kr 30,2 mill. mot kr 93,6 mill. i fjor (proforma kr 103,9 mill). Driftsresultat var kr 18,3 mill. mot kr 84,8 mill. i fjor (proforma kr 91,7 mill), Resultat før skatt var kr -3,1 mill. mot kr 75,2 mill i fjor (proforma kr 79,7 mill).

– Det forventes tidlig igangsetting av fiske i 3. kvartal, på grunn av høye makrellkvoter. Utsiktene til makrellsesongen er positive, mens konsumet av sild og lodde vanligvis tar seg opp igjen mot høsten, heter det i rapporten.

– God lønnsomhet i juni

Råstofftilgangen i perioden er relatert til nordsjøsildsesongen i juni. Mye av produksjonen anvendes til matjes i Nederland, og delvis til bearbeiding i Tyskland. Alt er produsert på spesifikasjon fra kunder. Produksjonen er krevende med tanke på kvalitet og størrelser, men i denne sesongen har lønnsomheten vært god, da det har vært god balanse mellom råstofftilgang, kvalitet og marked, opplyser selskapet.

Norway Pelagics andel av totale landinger til konsum, var ca 25 prosent i 2. kvartal og ca 32,5 prosent for første halvår.

Også kundene har lagret mye sild

Markedet i 2. kvartal var preget av et rekordhøyt fiske av sild tidligere i år. Betydelige kvantum ble solgt fra Norge til tradisjonelle markeder i Russland og Øst-Europa, som har ført til store lagerbeholdninger hos kunder og press i markedene. Spesielt i Ukraina er det mye sild på lager, som vil ligger over sommeren inntil konsumsesongen begynner igjen mot høsten.

Norway Pelagic har volummessig hatt nedgang i disse markedene i forhold til andre eksportører, men har fortsatt å styrke sin posisjon som leverandør til EU-markedet, i tråd med selskapets strategi. Afrika er fortsatt et stort marked pga lave priser, forteller Norway Pelagic i rapporten.

Loddemarkedet i Japan har hatt en god utvikling, med økning i marginer og volum på holodde og mixlodde. Samfengt lodde selges hovedsakelig til Russland og Øst-Europa og har vært preget av avventende kjøpere som ikke ønsker å holde eget lager. For lodderogn vil salget fortsatt foregå gradvis utover høsten.

– Vedrørende makrell er det tomme lager både i Norge og i Japan, slår selskapet fast i rapporten.

Totalt sett har altså Norway Pelagic betydelig høyere lagersaldoer av sild og lodde enn samme periode i fjor.

– Det var en positiv marginutvikling for Norway Pelagic i 2. kvartal for alle produkter. Nordsjøsilda og holodde til Japan hadde gode marginer. Av makrell ble det solgt små volumer. Det forventes ikke svekkede marginer på lagervarer i forhold til oppnådde marginer hittil i år, heter det i rapporten.

I 3. kvartal forventes tidlig igangsetting av makrellfiske, i og med ca 70 000 tonn av fjorårets kvote er overført til i år. Makrellen vil omsettes primært til Japan og for øvrig til Russland/Øst-Europa. En vil her tilstrebe et stabilt prisbilde samt være avhengig av valutakurser og kreditter med gode kredittforsikringsordninger på Russland/Øst-Europa. Sildefisket forventes å igangsettes i vesentlig grad i begynnelsen av 4. kvartal, opplyser selskapet.

Tap på terminering av leieavtale

Det ble i 2. kvartal foretatt et regnskapsmessig tap på 6,4 MNOK i forbindelse med terminering av leieavtale med anlegget NP Ålesund.

Les også: Norway Pelagic avslutter leieavtale 01.06.2010

Konsernets balanse pr. 30. juni 2010 var kr 1.372 mill. Egenkapitalen var kr 787 mill., som tilsvarer en egenkapitalandel på 57 prosent.

Konsernets netto rentebærende gjeld var på 487 millioner kroner ved utgangen av 2. kvartal, en kraftig økning fra 248 millioner kroner ved utgangen av 2. kvartal i fjor.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q2 2010 - Norway Pelagic ASA (PDF) (norsk)
Interim report 2nd Quarter 2010 (PDF) (engelsk)

Presentasjon Q2 2010 - Norway Pelagic ASA (PDF)