Gode tall fra Austevoll Seafood

Austevoll Seafood ASA oppnådde i andre kvartal 2010 et resultat før skatt på 426,6 millioner kroner, mot 592,1 millioner kroner i andre kvartal 2009.

Resultat før skatt, korrigert for verdijustering av biomasse, var 495 millioner kroner i 2. kvartal 2010, mot 428 millioner kroner i 2. kvartal 2009.

Konsernet Austevoll Seafood Group ASA hadde driftsinntekter på MNOK 3 166 i kvartalet (Q2 2009 MNOK 2 901). EBITDA før verdijustering av biomasse i andre kvartal var MNOK 650 (Q2 2009 MNOK 570), opplyser selskapet i en børsmelding.

Oppnådde salgspriser på fiskemel og -olje, atlantisk laks og ørret har i andre kvartal 2010 vært betydelig høyere sammenlignet med samme kvartal i 2009.

Det er også oppnådd gode priser på konsernets øvrige produkter, og i tråd med oppnådde priser for tilsvarende periode 2009. EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 529 (Q2 2009 MNOK 455). EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 461 (Q2 2009 MNOK 619).

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i andre kvartal MNOK 34. (Q2 2009 MNOK 29). De største tilknyttede selskapene er Br. Birkeland AS, Norskott Havbruk AS (Eier av det Skotske oppdrettsselskapet Scottish Sea Farms Ltd.), og Shetland Catch Ltd.

Konsernets netto rentekostnader utgjorde i andre kvartal 2010 MNOK -56 (Q2 2009 MNOK -77). Nedgangen i netto rentekostnader sammenlignet med samme periode i fjor reflekterer den betydelige reduksjonen i konsernets netto rentebærende gjeld.

Virksomhetsområdene

Fiskemel og -olje
I andre kvartal 2010 var driftsinntektene MNOK 587 (Q2 2009 MNOK 620), og EBITDA MNOK 208 (Q2 2009 MNOK 225).

Det er solgt ca 62 000 tonn fiskemel og -olje i andre kvartal mot ca 104 000 tonn i samme kvartal i 2009. Prisene for fiskemel og -olje har vært betydelig høyere i andre kvartal 2010 sammenlignet med samme kvartal i fjor. (Oppnådde fiskemelspriser har hatt en økning mellom 40 prosent til 80 prosent for konsernets virksomheter).

Første sesong med fiske etter anchoveta i Peru startet opp 13. mai og kvoten ble satt til 2,5 mill tonn for første sesong. Dette var en reduksjon på 1 mill tonn i forhold til kvoten på 3,5 mill tonn for første sesong i 2009. Fartøyene har hatt mulighet til å fiske sin kvote frem til 31. juli. Konsernets flåte var ferdig med sin kvote rundt den 20. juli. En senere oppstart av fiskeriet gir forskyvninger i solgte volum i kvartalet. I Europa har avskjær fra konsumproduksjon, samt tobis og øyepål vært de viktigste innsatsfaktorene i produksjonen av fiskemel og -olje. Som normalt for kvartalet har det vært lavere volum råstoff tilgjengelig i forhold til første kvartal. I Chile har avskjær fra egen konsumproduksjon samt innkjøpt råstoff fra tredje part vært innsatsfaktorene for produksjon av fiskemel og -olje i andre kvartal. Virksomheten i Chile har hatt god tilgang på råstoff fra kystflåten og dette har gitt en god produksjon og inntjening for denne virksomheten i kvartalet.

Konsumprodukter
I andre kvartal 2010 var driftsinntektene MNOK 197 (Q2 2009 MNOK 290) og EBITDA varMNOK 24 (Q2 2009 MNOK 71).

Totalt kvantum solgt til konsum fordeler seg som følger; ca 201 tonn frosne produkter (Chile), mot 14 810 tonn i samme periode i fjor. Det er solgt ca 431 000 kasser med hermetikk mot ca 649 000 kasser for samme periode i 2009 (Chile og Peru). Av høykonsentrerte og lavkonsentrerte Omega 3 oljer har vi i perioden solgt 533 tonn mot 537 tonn for samme periode i 2009.

Realiserte priser for hermetikk og frosne produkter har vært stabilt gode også i andre kvartal, og er på nivå med prisene for samme kvartal i fjor. Virksomhetsområdet har i andre kvartal vært preget av lavt volum konsumfisk i Chile og Peru sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette påvirker utnyttelsen av virksomhetsområdets produksjonsfasiliteter og tilgjengelige produkter for salg, som igjen gjenspeiles i lavere omsetning og EBITDA for kvartalet.

Epax AS har hatt ett godt produksjons og -salgskvartal, og har hatt en økning på 30 prosent i salgsvolum av høykonsentrerte Omega-3 produkter (ekskl. mellomprodukter) sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Produksjon, salg og distribusjon atlantisk laks og ørret
Virksomhetsområdet består av Lerøy Seafood Group ASA. Virksomhetsområdet hadde i andre kvartal 2010 driftsinntekter på MNOK 2 176 (Q2 2009 MNOK 1 823), og EBITDA før verdijustering av biomasse ble MNOK 420 (Q2 2009 MNOK 270). Det ble høstet 27 600 tonn sløyd vekt med laks og ørret i dette kvartalet mot 23 200 i samme kvartal i fjor. Virksomhetsområdet har hatt god drift i kvartalet, og det er oppnådd gode priser for produktene. Det har i kvartalet vært et godt marked, og virksomhetsområdet har en sterk posisjon i verdens vesentlige fiskemarkeder.

Pelagisk Nordlige Atlanterhavet
I andre kvartal 2010 var driftsinntekter MNOK 279 (Q2 2009 MNOK 240) og EBITDA varMNOK 3 (Q2 2009 MNOK 7).

Pelagisk Nordlige Atlanterhavet omfatter salgsselskapet Atlantic Pelagic AS som har all salgsvirksomhet for produksjonsbedriftene Austevoll Fiskeindustri AS, Sir Fish AS, Modolv Sjøset AS og North Capelin Honningsvåg AS. I tillegg inngår resultatet fra produksjonsvirksomhetene Austevoll Fiskeindustri AS, Sir Fish AS, Modolv Sjøset AS, og North Capelin Honningsvåg AS.

Andre kvartal er som normalt preget av lite råstoff og dermed lav aktivitet. Aktiviteten har i hovedsak vært produksjon av nordsjøsild som anvendes til matjes for markedet i Nederland og noe bearbeiding for Vest Europa. Produksjonen har i hovedsak foregått ved anleggene i Sør Norge.