Finanskrisen og fiskerinæringen

Nofima har på oppdrag fra Fiskeridepartementet, utarbeidet en ny rapport om finanskrisen og fiskerinæringen.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen fikk torsdag 19. august overlevert en rapport fra Nofima AS, som gjennomgår finanskrisens effekter for torskesektoren.

– Beslutninger før finanskrisen bidro til vanskeligheter

– Rapporten viser at den vanskelige situasjonen for flere bedrifter i torskesektoren, var sterkt påvirket av beslutninger og finansielle valg truffet før finanskrisen. I disse bedriftene var egenkapitalen tapt og dermed også grunnlaget for videre drift. I tillegg medførte finanskrisen at forbrukerne i viktige markeder fikk en betydelig svekket kjøpekraft, noe som særlig rammet leverandører av relativt sett høyt prisede torskeprodukter, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

I 2008 og 2009 introduserte regjeringen en rekke tiltak for å styrke næringslivets evne til å møte de utfordringer den internasjonale finansuroen skapte. Regjeringen la også stor vekt på å føre en finanspolitikk som bidro til å sikre en forsvarlig rente- og valutautvikling, noe som er svært viktig for den eksportrettede og konkurranseutsatte fiskeri- og havbruksnæringen. Fiskerinæringen ble, som eneste næring, innvilget egne ordninger der formålet var å bidra til at fisket i 2009 og 2010 kunne avvikles på en mest mulig normal måte.

– Rammet kystflåten og torskeoppdretterne

– Utviklingen har vist at kystflåten og torskeoppdretterne har blitt hardt rammet av utviklingen i markedene. Flåten har heldigvis kunnet kompensere for noe av prisfallet gjennom økte torskekvoter. Vi har også sett tegn til at lavere priser har gjort torskeprodukter tilgjengelig for større forbrukergrupper, noe som bør gi positive utviklingsmuligheter for næringa, sier Berg-Hansen.

Rapporten fra Nofima peker blant annet på strukturelle endringer der en økende andel av torskeråstoffet nå omsettes frosset i det globale markedet.

– En slik tilpasning er ikke overraskende, men dette bør ikke bli en vedvarende utvikling. Vi må legge vekt på å øke bearbeidingen og verdiskapingen lokalt, og ikke fortsette en utvikling som i realiteten betyr eksport av arbeidsplasser og svekkelse av våre kystsamfunn, sier fiskeri og kystministeren.

Samtidig med utfordringene i torskesektoren opplevde norsk fiskeri- og havbruksnæring sitt beste år med en ny eksportrekord i 2009. Den samlede eksportverdien endte på nesten 45 milliarder kroner, hele 6 milliarder mer enn året før.