– Bifangstordningen skal styrkes

– Bifangstordningen skal styrkes med 3000 tonn torsk. Med dette bidrar bifangstordningen til økte leveringer av sei og hyse om høsten.

Det sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under sitt innlegg på Fiskerifaglig seminar på «Husøydagan», lørdag 21. august 2010.

Det ble for 2010 tatt høyde for en kvotemessig oppfølging av Kystfiskeutvalget for Finnmark ved å avsette et kvantum på 3000 tonn torsk.

– Da vi ikke er ferdige med konsultasjonene med Sametinget eller har konkludert på oppfølgingen av Kystfiskeutvalgets innstilling, har jeg besluttet å prioritere kvantumet på 3000 tonn til styrking av bifangstordningen utover høsten, sa fiskeri- og kystministeren.

De siste åraene, med unntak av 2009, har kystflåten overfisket torskekvotene sine. Samtidig har store kvantum sei og hyse blitt stående igjen. En romslig bifangstordning kan gi økte leveringer av både sei, hyse og torsk om høsten, noe som vil bidra både til jevnere leveringer over året og totalt økt aktivitet på kysten.

Det er allerede satt av 6500 tonn til bifangst, med tillegget er det satt av totalt 9500 tonn til bifangstordningen. Avsetningen vil være til nytte for fiskere i både lukket og åpen gruppe som tradisjonelt har driftet om høsten.

– Jeg legger stor vekt på at fisket skal reguleres og gjennomføres på en måte som sikrer at vi holder den totale fangsten innenfor de kvotene vi har avtalt gjennom kvoteavtalen med Russland. Dette innebærer fiske innenfor fastsatte gruppekvoter med tillegg for avsetningen til bifangstordningen, sier Berg-Hansen i en pressemelding.

Fakta om bifangstordningen

Distriktskvoteordningen for kystfiskeflåten ble fra og med 2008 erstattet av en bifangstordning. Formålet med ordningen er å øke fangsten av sei og hyse om høsten ved at det settes av torsk som bifangst i fiske etter andre arter.

De siste åra, med unntak av 2009, har kystflåten overfisket torskekvotene sine. Samtidig har store kvantum sei og hyse blitt stående igjen. En romslig bifangstordning kan gi økte leveringer av både sei, hyse og torsk om høsten, noe som vil bidra både til jevnere leveringer over året og totalt økt aktivitet på kysten.

Det ble satt av 6500 tonn for ordningen i årene 2008 og 2009. I 2008 gjaldt ordningen fra 1. september, i 2009 var ordningen gjeldende fra 15. april. Og for 2010 ble ordningen satt i verk 26. april, to måneder før opprinnelig planlagt.

For 2010 var det opprinnelig satt av 6500 tonn, men ordningen er styrket med 3000 tonn ved overføring av kvantum tiltenkt oppfølgingen av Kystfiskeutvalget for finnmark. Totalt kvantum er 9500 tonn i 2010.

Bifangstordningen for å oppnå økt fangst av sei og hyse er et av tiltakene i Regjeringens ferskfiskstrategi, og har som siktemål å øke de samlede leveransene av fersk fisk om høsten.

Fartøy som har fisket opp sin torskekvote nord for 62°N, kan ikke ha mer enn 30 prosent torsk som bifangst etter 26. april. Bifangstprosenten kan bli endret ved behov. Når bifangstavsetningen er beregnet oppfisket, vil adgangen til bifangst utover fartøykvoten bli stoppet.

Dersom fartøy har mer enn 50 prosent torsk i sine fangster vil fangstverdien i sin helhet bli inndradd. I de tilfellene hvor torskeandelen av fangstsammensetningen er over 30 prosent men under 50 prosent, vil denne delen av fangstverdien bli inndratt. Bifangsten avregnes per uke.

I de tilfellene hvor andelen av torsk utgjør mer enn 30 prosent av fangsten, skal sluttseddelens rubrikk for ulovlig fangst benyttes på dette kvantumet. Fartøy som imidlertid har «spart» på sin torskekvote vil få fangsten avregnet mot sin kvote på ordinær måte.

Kilde: Fiskeridepartementet