Prøveordning med markeringsblåser

Det innføres en prøveordning med markeringsblåser i notfisket etter makrell.

Fiskeridirektoratet har bestemt at det i notfisket etter makrell i 2010, skal gjennomføres en prøveordning med markeringsblåser festet til noten.

Markeringsblåse etter ¾ av notens lengde

Fiskeridirektoratet viser, i et brev til næringen, til at forskrift om utøvelse av fisket i sjøen av 22. desember 2004 (utøvelsesforskriften) ble endret 25. mai 2010, i form av at det ble lagt til et nytt andre ledd i § 48 (J-111-2010), som lyder som følger:

«I notfisket etter makrell er det ikke tillatt å slippe hele eller deler av fangsten etter at ¾ av notens lengde er tatt om bord i fartøyet. Med ”notens lengde” forstås lengden fra notøre til notøre. Punktet ¾ av notens lengde skal merkes med en hvit blåse med en omkrets på minimum 40". Blåsen skal festes på flåen og skal være godt synlig og egnet til å reflektere lys når lyskaster settes på».

Denne bestemmelsen ble vedtatt etter at en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra næringen og Fiskeridirektoratet kom med en felles innstilling avgitt i desember 2009. Etter nye innspill fra næringen, har Fiskeridirektoratet besluttet at denne bestemmelsen ikke skal håndheves i forbindelse med notfisket etter makrell i 2010. Dette innebærer at håndhevelse i forbindelse med notfisket etter makrell i år vil være tilsvarende som i 2009.

– Umulig å fastsette eksakt grense

Arbeidsgruppens dilemma var at det ikke var mulig å fastsette et eksakt punkt som utgjør grensen mellom overlevelse og uakseptabel dødelighet. Punktet som beskrives i forskriften er derfor valgt ut i fra en vurdering av sannsynlighet for neddreping.

Fiskeridirektoratet er i ettertid kommet til at en gjennom en prøveordning ønsker å få et bedre erfaringsgrunnlag for å vurdere eventuelle endringer i ovenfor nevnte bestemmelse.

Prøveordning

Fiskeridirektoratet har som følge av dette, bestemt at ordningen med markeringsblåse festet til noten i 2010, skal fungere som en prøveordning for alle norske fartøy som deltar i notfisket etter makrell.

For at prøveordningen gjennom inspektørenes rapporter skal kunne tjene som grunnlag for en fornyet vurdering, er det påkrevd at alle norske fartøy som deltar i notfisket etter makrell skal montere 2 markeringsblåser på noten. Den første markeringsblåsen som beskrevet i forskriften, skal plasseres ved ¾ av notens lengde, mens den andre markeringsblåsen skal plasseres midt mellom ¾ av notens lengde og notøre.

Mannskap på fartøyet kan selv montere markeringsblåsene. Fiskeridirektoratet stiller kun krav til at markeringsblåsene er godt synlig og egnet til å reflektere lys, som beskrevet i utøvelsesforskriftens § 48 andre ledd.
Fiskeridirektoratet presiserer at det ikke skal rettes lyskaster mot blåsen på noten.

For å kunne vinne tilstrekkelig erfaring, er det helt nødvendig at alle fartøy som deltar i notfisket etter makrell monterer markeringsblåser som beskrevet, fremholder direktoratet.

Observeres av direktoratets inspektører

Prøveordningen vil legge til rette for at Fiskeridirektoratets inspektører, som er fast utplassert på fartøy og Kystvakten, ved utvelgelse av kontrollobjekt, kan observere fangstoperasjonen for å finne holdepunktet for på hvilket tidspunkt risiko for neddreping av makrell overskrider det akseptable.

I denne sammenheng er det nødvendig at inspektørene blant annet får opplysninger om notens totale lengde, samt andre opplysninger for å standardisere rapporteringsoppsettet for å bedre beslutningsgrunnlaget.

Basert på erfaringer fra notfisket etter makrell i 2010, vil Fiskeridirektoratet før neste års notfiske etter makrell, foreta en ny vurdering av utøvelsesforskriftens § 48 andre ledd.