Mer energieffektiv fiskeflåte

Illustrasjonsfoto: Ringnotsnurperen «Eros». Foto: Havforskningsinstituttet

De senere årene har fiskeflåten utviklet seg tydelig i retning av mer energieffektiv drift.

Det kommer frem i nye bransjetall (en benchmarking) som viser energiforbruket i fire forskjellige fartøygrupper. En femte fartøygruppe er under kartlegging, skriver energirådgiver i ingeniørselskapet COWI AS, John Ingar Jenssen, på forskningsfondet FHF sine nettsider.

På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Norges Fiskarlag, har det rådgivende ingeniørselskapet COWI samlet inn data fra et representativt utvalg av fiskeflåten.

Bransjestandarder eller såkalt "benchmarking" har i årevis vært utbredt for ulike næringer, og gjort det mulig å vurdere effektivitet og produksjonstakt opp mot eksempelvis energi og bemanning. Frem til nå har imidlertid fiskeflåten manglet slike bransjetall.

Tidligere har det kun vært gjort sammenligninger av såkalte kameratbåter. Det har ikke vært kjent hvilket energibruk som er normen og hva som er "best practice", altså ideelt forbruk, per flåtegruppe.

Bred representasjon fra fem flåtegrupper

COWIs datainnsamling fra fiskeflåten har resultert i bransjetall for trålerflåten, ringnotflåten, autolineflåten og kystnotflåten. Samtidig legges de første tallene frem for en femte gruppe, kystflåten under 22 meter.

I år har det deltatt til sammen 58 fartøy i kartleggingen. I tillegg er det benyttet historiske data som for enkelte flåtegrupper strekker seg tilbake til 2003. Dette gir et omfattende datamateriale der det er mulig å se tydelige trender. Disse trendene peker i samme retning for alle fartøygruppene: et mer effektivt fiske.

Kartleggingen inkluderer 41 fartøy som har deltatt i FoU-prosjektet "energinettverk fiskeflåte". Det viser seg at disse fartøyene er plassert fremst blant sine flåtegrupper når det gjelder lavt energibruk og god effektivitet.

Tallene for den enkelte fartøygruppen, presenteres i informasjonsfolderen «Redusert energiforbruk i fiskeflåten».

– Tiltak som gir varig energireduksjon

Effektivitetsøkningen kan ikke knyttes til utskifting/fornying av flåte, da det er de samme fartøyene som er fulgt gjennom hele perioden. Tekniske nyvinninger, forlengelse og modernisering av eksisterende fartøy ser imidlertid ut til å ha gitt god og varig effekt, skriver Jenssen.

For fartøyene som har deltatt i FoU-programmet "energinettverk fiskeflåte", ser deltakelsen ut til å ha bidratt til økt bevissthet omkring oljeforbruket, og motivert og stimulert deltakerne til bevisste valg i favør av energieffektiv drift. Tiltak som har gitt disse fartøyene resultater har blant annet vært bruk av forbruksmåler, automatisering og varmegjenvinning, samt ulike utskiftninger, justeringer og ombygging av utstyr.

For øvrig vil noe av effektivitetsøkningen kunne ses i sammenheng med mer biomasse av de beskattede fiskeartene - torsk, sei, sild og lodde - grunnet økt temperatur i Barentshavet, samt virkningene av strukturering og endrede kvotesystem på enkelte fiskearter, eksempelvis kolmule, påpeker Jenssen.

Lite utslag av økte oljepriser

Et annet moment en kan merke seg, er at de høye oljeprisene i 2007/2008 ikke ser ut til å ha hatt særlig stort utslag på effektiviteten - utover den generelle nedgangen i forbruk de siste år, forteller energirådgiver John Ingar Jenssen.