Lite miljøskadelige stoffer i Barentshavet

Det er stort sett lite miljøgifter på sjøbunnen og i torsk i Barentshavet, viser ny rapport.

En ny rapport støtter opp om tidligere undersøkelser, som viser at det er lave tilførsler av miljøfarlige stoffer til Barentshavet, melder Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Klif startet i fjor et program som overvåker tilførsler og nivåer av miljøgifter, olje og radioaktive stoffer i norske kyst- og havområder.

Miljøskadelige stoffer

I oppstartsåret fokuserte dette tilførselsprogrammet på Barentshavet og og Lofotenområdet. De nye resultatene viser tilførsler av miljøgifter til dette havområdet fra ulike kilder. Dette er viktig for å kunne si noe om hvor forurensningen stammer fra og hvor det lønner seg å sette inn tiltak.

Hovedinntrykket fra miljøovervåkningen viser stort sett lave nivåer av miljøfarlige stoffer i sjøbunnen og i torsk. Miljøgiftene som likevel havner i Barentshavet, fraktes i hovedsak med lufta fra andre deler av verden.

De nye beregningene viser noe større tilførsler av stoffene PCB og PAH enn det som tidligere er beregnet.

Det er vesentlig mindre tilførsler av miljøskadelige stoffer fra land enn det som kommer med lufta. Skipstrafikken er den største kilden til tilførsler av olje og TBT.

Radioaktive stoffer

Vann som kommer med strømmer fra Kattegat, utslipp fra det kjernefysiske anlegget i Sellafield ved Irskesjøen og annen langtransportert forurensning er hovedkildene til at vi finner noe radioaktive stoffer i Barentshavet.

De lave nivåene av radioaktive stoffer er generelt i overensstemmelse med tidligere undersøkelser som er gjort i dette havområdet.

Modellberegninger

Det er benyttet en tredimensjonal modell for å beregne transporter med havstrømmene til området og tilhørende konsentrasjoner i vann og sjøbunnen.

Modellen er ikke ferdig utviklet, men sammenligning mellom beregnede konsentrasjoner i bunnvann og målte nivåer i sedimentene viser lovende resultater.

Artikkelen fortsetter nedenfor kartet.

Overvåker miljøgifter i Barentshavet: Kart over stasjoner der det måles mengde miljøfarlige stoffer i sjøvann, sjøbunn og torsk (biota). Kartet er ikke oppdatert etter avtalen mellom Norge og Russland tidligere i år om en delelinje i det ”Omstridte området” (Gråsonen) som er skravert med rødt. Kart: NIVAOvervåker miljøgifter i Barentshavet: Kart over stasjoner der det måles mengde miljøfarlige stoffer i sjøvann, sjøbunn og torsk (biota). Kartet er ikke oppdatert etter avtalen mellom Norge og Russland tidligere i år om en delelinje i det ”Omstridte området” (Gråsonen) som er skravert med rødt. Kart: NIVA

Bakgrunn

Overvåker miljøgifter i norske kyst og havområder.

  • Formålet med Tilførselsprogrammet er at det på sikt skal gi et helhetlig bilde av forurensningsbelastningen i Norges havområder.
  • Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har lagt opp til et rullerende program med fokus på ett havområde hvert år. Nå foreligger rapporten om Barentshavet.
  • I år får vi overvåket havforsuring, og vi får målt nivåer av miljøgifter i luft og sjø på Andøya, Bjørnøya og Jan Mayen. Resultatene vil foreligge neste år.
  • Programmet gjennomføres av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i samarbeid med Havforskningsinstituttet (IMR), Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Norsk institutt for luftforskning (NILU), Statens strålevern (NRPA) og Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR).