Vil etablere «Motorveier til sjøs»

EU arbeider med å etablere såkalte «Motorveier til sjøs»/ «Motorways of the Seas» (MoS), som skal inngå i det transeuropeiske transportnettverket TEN-T.

Kystverket deltar i EUs arbeidsgrupper for etablering av sjøtransportkorridorer gjennom Østersjøen og i Nordsjøen, melder Kystverket.

En motorvei til sjøs er definert som en integrert transportkjede som går fra dør til dør, hvor hovedtyngden av transportarbeidet foregår på sjø, og som er konkurransedyktig med veitransport.

Fiskeri- og kystdepartementet har det nasjonale oppfølgingsansvaret for saken, og har gitt Kystverket i oppdrag å delta i relevante arbeidsgrupper.

Arbeidsgruppen for etablering av sjøtransportkorridorer i Nordsjøområdet (MoS Task Force North Sea region) har utarbeidet et nytt utlysningsdokument som beskriver mulighetene og betingelsene for å motta støtte under TEN-T programmet. Utlysningen publiseres i alle deltakerlandene, og er en såkalt "Open Call", dvs at det ikke settes frister innenfor utlysingens varighet, som er frem til 2013.

Det understrekes at Norge ikke deltar i TEN-T samarbeidet finansielt, og at infrastrukturtiltak i Norge ikke er støtteberettiget. Det kan likevel være interessant for norske aktører å delta i MoS-prosjekter, f.eks som en del av et internasjonalt konsortium.