Ber om refordeling av makrell

Fiskarlaget vil ha refordeling av makrell til notgruppen under 13 meter.

Norges Fiskarlag har i en henvendelse til Fiskeridirektoratet den 2. september 2010, bedt om at kvoteenheten i fisket etter makrell, blir økt med minst 50 prosent for notgruppen under 13 meter.

Vedtaket er gjort med bakgrunn i den lave totale kvoteutnyttelsen så langt, samt med bakgrunn i at dette fisket tradisjonelt varer ut september/oktober.

Norges Fiskarlag viser til henvendelse om saken fra Nordland Fylkes Fiskarlag. Fylkesfiskarlaget begrunner henvendelsen med at det har vært et godt fiske i nord utover sommeren, samt at det likevel er en risiko for at gruppen ikke settes i stand til å kunne fiske tildelt gruppekvote.

Notgruppen under 13 meter har en maksimalkvote på 5.517 tonn basert på 2010-kvoten, og i tillegg kommer et ufisket restkvantum for denne gruppen fra 2009. Reskvantumet fra 2009, er i henhold til tall fra Norges Sildesalgslag, på 3.219 tonn. Dette innebærer at fartøy under 13 meter, har til disposisjon totalt 8.736 tonn i 2010.

Frem til 2. september i år, er det ifølge statistikk fra Norges Sildesalgslag, registrert fisket 4.376 tonn makrell i nevnte reguleringsgruppe, og følgelig gjenstår det 4.360 tonn av kvoten, noe som utgjør om lag 50 prosent av tilgjengelig kvote. Maksimalkvotene i nevnte notgruppe, er fastsatt med en overregulering i størrelsesorden 70 prosent, basert på gruppens totale disponible kvantum for 2010.

Norges Fiskarlag har kommet frem til at det nå er grunnlag for å øke kvoteenheten i denne gruppen. Etter det Fiskarlaget kjenner til, er det i år en del notfartøy som fisker sin kvote med dorg, hvor forholdene ikke har vært like gunstige som tidligere år.

Fiskarlaget tilrår at kvoteenheten økes med minst 50 prosent. Fiskarlaget viser avslutningsvis til at notfisket etter makrell har tradisjon for å vare ut september/oktober, og laget oppfordrer derfor Fiskeridirektoratet til å foreta en snarlig refordeling, slik at flest mulig fartøy kan få nyttiggjøre seg av kvoteøkningen.