Kystfartøy får ny grense på 500 kbm

Størrelsesbegrensingen for kystfartøy er nå fastsatt til et samlet romvolum på 500 kbm.

Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet å erstatte tidligere regel og forvaltningspraksis for kystfiskefartøy om en øvre grense for lasteromsvolum på 300 kbm, og en øvre grense for andre rom på 200 kbm, med én grense for fartøyets samlede romvolum på 500 kbm.

I følge tidligere instruks fra Fiskeri- og kystdepartementet om størrelsesbegrensning for store kystfartøy, skal rom som holdes utenfor lasteromsvolumet på 300 kbm stå i et «rimelig forhold» til fartøyets lasteromsvolum for føring av fangst. Fiskeridirektoratet kom i fjor sommer med en utfyllende instruks, som sier at rom større enn 200 kbm, ikke kan sies å stå i «rimelig forhold» til fartøyets lasteromsvolum.

Les også: Ny størrelsesbegrensning for kystfartøy 29.06.2010

Den nye grensen for fartøyets lasteromsvolum på 500 kbm, innebærer at alle rom som kan nyttes til føring av fangst, og de rom som tidligere måtte stå i et rimelig forhold til disse, må være under 500 kbm.

– Fjerner vanskelige vurderingstemaer

En samlet grense vil fjerne flere vanskelige vurderingstemaer for forvaltningen og næringen, og sikre en mer forutsigbar og enhetlig behandling av denne type søknader, heter det i pressemeldingen fra departementet.

– Endringen av grensen for øvre lasteromsvolum, er ikke ment å skulle medføre endringer i ressursandelene for de ulike flåtegruppene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen.

– Disse ligger fast. Den enkelte fartøyeier vil også i fremtiden måtte være forberedt på at det blir fastsatt regler om adgang til å fiske i ulike områder som er basert på fartøyets lengde. Slike regler vil måtte respekteres, uansett hvilken gruppe fartøyet tilhører i reguleringssammenheng, sier Berg-Hansen.