Strengere vernetiltak for kysttorsk

Kysttorsk. Foto: A. Karlsen / Havforskningsinstituttet

Fiskeridirektoratet har nå presentert en plan for når de nye vernetiltakene for kysttorsk skal innføres.

Les også: Nye vernetiltak for kysttorsk i 2010 02.09.2010

Fiskeri- og kystdepartementet besluttet nylig å skjerpe vernetiltakene for kysttorsk. De nye tiltakene iverksettes fra noe forskjellige tidspunkter, melder Fiskeridirektoratet i dag.

Følgende endringer er innført med umiddelbar virkning:

  • Opphør av adgangen til å fiske med stormasket bunntrål i bestemte områder mellom 4 og 6 nautiske mil utenfor grunnlinjene i Finnmark for landing av fersk fisk for bearbeiding i land.
  • Det gjøres unntak fra forbudet mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene nord for 62°N for fartøy med største lengde under 11 meter for fiske etter flyndre og lysing. Unntaket gjelder i perioden 1. juni – 31. desember. Ved fiske etter flyndre skal maskevidden i fiskeposen være minst 170 mm.

Følgende endringer innføres fra 1. januar 2011:

  • Minstemålet for torsk økes fra 40 cm til 47 cm mellom 62°N og 64°N. Dette innebærer at minstemålet blir likt for torsk i hele området nord for 62°N.
  • Minstemålet for hyse økes fra 31 cm til 44 cm mellom 62°N og 64°N. Dette innebærer at minstemålet blir likt for hyse i hele området nord for 62°N.
  • Det blir forbudt å fiske etter brisling og sild med lys i Oslofjorden/Skagerrak, med mindre fartøyet har observatør. Fiskeridirektoratet vil jobbe videre med den praktiske gjennomføringen av en slik ordning.
  • I fritidsfisket blir tillatt garnmengde redusert fra 210 meter til 165 meter. Den nye regelen vil gjelde for fiske etter torskefisk både nord og sør for 62°N.
  • Adgangen til å fiske torsk for omsetning i fritidsfisket reduseres fra 2 000 kg til 1 000 kg per fisker og per fartøy. Begrensningen gjelder hele landet.

Følgende endringer innføres fra 1. januar 2012:

  • Bunngarn som brukes sør for 62°N må ha en minste maskestørrelse på 126 mm. Dette gjelder både yrkesfiskere og fritidsfiskere.

Flere tiltak vurderes

Fiskerimyndighetene vil jobbe videre med mulige tiltak i krepsetrålfisket, fjordlinjer sør for 62°N og bruk av sorteringsrist/oppsamlingspose i reketrålfisket i sør. Fiskeridirektoratet vil i samarbeid med Havforskningsinstituttet arbeidet videre med henblikk på å fastsette særskilte verneområder, spesielt langs Skagerrakkysten.

Ytterligere tiltak vil bli vurdert i lys av bestandssituasjon og gjennom oppfølging av arbeidet med gjenoppbyggingsplan for kysttorsk. En gjenoppbyggingsplan er for tiden til vurdering i Det internasjonale råd for havforsking (ICES), og det er forventet at det kommer en uttalelse derfra om ikke lenge, opplyser Fiskeridirektoratet.