HBO akkreditert som universitet

Styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), har i dag vedtatt å akkreditere Høgskolen i Bodø som Universitet.

Behandlingen i NOKUTs styre, bygger på rapporten fra den sakkyndige komiteen, som avga sin innstilling 30. juni i år. Komiteen konkluderte med at Høgskolen i Bodø tilfredsstilte samtlige kriterier for å kunne bli akkreditert som universitet.

Les også: Anbefaler universitet i Bodø 01.07.2010

Avgjøres av Kongen i statsråd

Saken går nå videre til politisk behandling i Kunnskapsdepartementet. Det er Kongen i Statsråd som fatter endelig beslutning i saker der høyskoler søker om å bli universitet, skriver NOKUT i en pressemelding.

Den sakkyndige komiteen som har vurdert søknaden fra HBO, har enstemmig innstilt på at høyskolen tilfredsstiller alle kriterier slik de framgår av NOKUTs forskrift.

Komiteen har et positivt inntrykk av høyskolen som utdannings- og forskningsinstitusjon, men påpeker at ikke alle kriterier er oppfylt på en like overbevisende måte.

Standarder og kriterier for akkreditering som universitet, representerer et minimumskrav. Det vil være nødvendig med betydelige løft både innen forskning og utdanning for at HiBo skal utvikle seg til godt universitetsnivå. NOKUT forventer at høyskolen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og råd om videre utvikling.

– Ser med spenning frem mot regjeringens behandling

– Høgskoleledelsen gleder seg over det positive vedtaket og ser med spenning frem til regjeringens videre behandling av søknaden i Kunnskapsdepartementet, sier rektor ved Høgskolen i Bodø, Pål Pedersen, i en pressemelding.

Med dette vedtaket bekrefter NOKUT at Høgskolen i Bodø oppfyller de kriteriene som er fastsatt for å kunne oppnå universitetsstatus, konkluderer HBO.

Pedersen sier at han setter pris på det grundige arbeidet NOKUT har gjort. Han poengterer at fagkomiteens rapport har gitt noen tilrådinger som vil danne et viktig grunnlag for arbeidet med å videreutvikle institusjonen i årene fremover.

– I mange år har studenter og ansatte ved Høgskolen i Bodø lagt ned et betydelig arbeid i forbindelse med universitetssatsningen. Som en følge av dette arbeidet tilbyr de faglige miljøene ved Høgskolen i Bodø i dag doktorgradsutdanning i bedriftsøkonomi, sosiologi, akvakultur og i studier av profesjonspraksis, sier forteller Pedersen.

– Sterk forankring

I rapporten skrev fagkomiteen at de «har fått et meget positivt inntrykk av høgskolen som utdannings- og forskningsinstitusjon og av det omfattende og målrettede arbeidet som har vært nedlagt for å utvikle institusjonen både faglig og organisatorisk/styringsmessig».

NOKUTS fagkomite merket seg også «høgskolens sterke forankring i regionen og de mange samarbeidsrelasjoner mellom høgskolen, samfunns- og næringsliv».

– Jeg er stolt over det arbeidet studenter og ansatte har gjort, og jeg er glad for at styret har fattet et positivt vedtak, sier Pål Pedersen.

Utvikler institusjonen

Han fremhever den tette dialogen institusjonen har hatt med det regionale arbeids- og næringslivet og med offentlige myndigheter.

– Samarbeidet har vært med på å utvikle utdannings- og forskningsprofilen ved høgskolen, sier Pedersen.

Pedersen påpeker imidlertid at oppnådd universitetsstatus, ikke vil være noen grunn til å hvile på laurbærene, men representerer nye muligheter til å utvikle institusjonen som nasjonal og internasjonal forsknings- og utdanningsaktør.

– Med et positivt vedtak også av Kongen i statsråd, er institusjonen rede til å endre status fra høgskole til universitet, fastslår Pedersen.

Les også: Høgskolen i Bodø vil bli universitet 09.09.2009