Ønsker mindre dobbelrapportering

FKD har bedt Fiskeridirektoratet og Kystverket vurdere, om etatenes ulike meldingsregimer for ankomst til og avgang fra norske havner, kan samordnes.

Bakgrunnen for saken, er en henvendelse fra Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) om spørsmålet, melder Fiskebåt på sine nettsider.

Det var i mai at Fiskebåt tok opp saken i et brev til Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Det ble vist til at ordningen med elektronisk fangstdagbok også innebærer et omfattende meldingsregime for ankomst til og avgang fra norske havner.

I høringen om nye forskrifter for den nye havne- og farvannsloven, ble det foreslått et tilsvarende regime for melding til stedlige havnemyndigheter.
.
Fiskebåtredernes Forbund var i høringssvaret kritisk til et regime som påførte de ansvarshavende om bord, unødvendig merarbeid for å gi offentlige myndigheter de samme opplysningene som alt er gitt gjennom andre rapporteringsordninger.

Fiskebåt la også vekt på at fartøyene er under kontinuerlig observasjon, gjennom to sporingsordninger (AIS og Fiskeridirektoratets sporingsordning).

Nå er altså Fiskeridirektoratet og Kystverket pålagt å finne ut om dobbelrapporteringen kan reduseres.