Utlyser etablererstipend for fiskefartøy

Fiskeridirektoratet lyser ut 30 etableringsstipend til kjøp av fiskefartøy.

Formålet med ordningen er å rekruttere unge fiskere til fiskeryrket. Hvert enkelt stipend utgjør kr 250.000 og skal hjelpe unge fiskere med kjøp av fiskefartøy med eller uten deltakeradgang, melder Fiskeridirektoratet.

Les også: – Skal hjelpe unge inn i fiskerinæringa 10.07.2009

Inngangskriterier

For tildeling av etableringsstipendet må søker oppfylle følgende inngangskriterier:

  • Søker må være 30 år eller yngre i tildelingsåret.
  • Søker må tidligere ikke ha eid majoritetsandel i annet fiskefartøy.
  • Søker må være oppført på fiskermanntallets blad B.
  • Søker må ha dokumentert fiskerifaglig kompetanse i form av fagbrev eller dokumentert inntekt fra fiske på eller over 50 000 kr i ett av de siste tre år (2007, 2008 og frem til 10. juli 2009).
  • Søker skal ha et klart eierforhold til prosjektet og ha tilfredsstillende tidsressurser til å gjennomføre og iverksette virksomheten.
  • Prosjektet må inneholde en realistisk finansierings- og forretningsplan som sannsynliggjør lønnsom drift.
  • Den øvre alderen på fartøy som kjøpes over stipendordningen settes til 15 år.

Les også: Utlyser deltakeradganger for fiskefartøy 21.07.2009

Søknaden

Søknadsfrist for ordningen er satt til 1. september 2009. Søknaden må redegjøre for alle de ovennevnte inngangskriteriene, inneholde fødselsnummer og øvrig personalia for søker. I tillegg må fiskerifaglig kompetanse (fagbrev) og inntekt fra fiske dokumenteres. Dokumentasjon på inntekt fra fiske kan være kopi av lønnslipp, årsoppgave eller selvangivelse. Ved behov må søker kunne svare på spørsmål og legge frem ytterligere dokumentasjon som anses nødvendig.

Siden kvinner er kraftig underrepresentert i fiskeryrket vil vi spesielt oppfordre kvinner til å søke.

Saksbehandlingen

Fiskeridirektoratet region Troms vil foreta saksbehandlingen og tildelingen av etableringsstipendene. Direktoratet ser for seg at vedtakene om tildeling/avslag på tildeling er truffet innen utgangen av september måned. Avslag på tildeling av stipend vil kunne påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI til Fiskeridirektoratet sentralt som er klageorgan. Det er ventelig at eventuelle klagesaker vil være endelig avgjort innen utgangen av 2009.

Tildeling av stipend - kontroll

Det vil bli satt som vilkår for tildeling av det enkelte stipend at tilskuddet skal forvaltes etter gjeldende regler for bruk av offentlige midler.

Spørsmål kan rettes til Fiskeridirektoratet region Troms på telefon 03495. Søknaden sendes til Fiskeridirektoratet region Troms, Postmottak: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen.