Utlyser deltakeradganger for fiskefartøy

Fiskeridirektoratet lyser ut 10 adganger til å delta i fiske innenfor adgangsregulerte fiskeri etter deltakerloven § 21.

Formålet med tildelingene av deltakeradgang er å rekruttere unge fiskere til fiskeryrket. Søknaden kan gjelde et adgangsbegrenset fiskeri etter eget ønske.

De som blir tildelt deltakeradgang i denne perioden skal kunne delta i fisket fra 1.1.2010. Til sammen skal det i løpet av en tre-årsperiode tildeles 30 deltakeradganger. (10 adganger i år, 10 neste år og 10 påfølgende år) melder Fiskeridirektoratet.

Les også:

Inngangskriterier

For tildeling av deltakeradgang må søker oppfylle følgende inngangskriterier:

  • Søker må være 35 år eller yngre i tildelingsåret.
  • Søker må være oppført på fiskermanntallets blad B.
  • Søker må ha drevet aktivt fiske med eget fartøy (eierandel større enn 50 prosent) i minimum ett av de tre siste år (2007, 2008 og så langt i 2009). Årlig fangstverdi i kvalifikasjonsperioden må overstige 100 000 kr.
  • Søker kan ikke tidligere ha eid majoritetsandel i fiskefartøy som har vært tildelt deltakeradgang eller konsesjon.

Søknaden

Søknadsfrist for ordningen er satt til 1. september 2009. Søknaden må redegjøre for alle de ovennevnte inngangskriteriene samt inneholde fødselsnummer og øvrig personalia for søker.

I tillegg må fiskerifaglig kompetanse (fagbrev) og årlig fangstverdi fra eget fartøy dokumenteres med revisorbekreftet regnskap evt. ved sluttsedler. Ved behov må søker kunne svare på spørsmål og legge frem ytterligere dokumentasjon som er nødvendig for behandlingen.

Siden kvinner er kraftig underrepresentert i fiskeryrket vil vi spesielt oppfordre kvinner til å søke.

Saksbehandlingen

Fiskeridirektoratet region Finnmark vil foreta saksbehandlingen og tildeling av deltakeradgang. Direktoratet ser for seg at vedtakene om tildeling/avslag på tildeling skal treffes innen utgangen av september måned. Avslag på tildeling vil kunne påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI til Fiskeridirektoratet sentralt som er klageorgan. Det er ventelig at eventuelle klagesaker vil være endelig avgjort innen utgangen av 2009.

Ved tildeling av adgang til å delta

Hvis mottaker ikke har fartøy i merkeregisteret på tidspunktet for tildeling, må det søkes om ervervstillatelse for fartøyet som vedkommende skal delta med.

Ved tildeling skal mottaker gjøres oppmerksom på at adgangen til å delta faller bort hvis mottakeren går ut av fiske eller ikke lengre er oppført på fiskermanntallets blad B.

Hvis fartøyet selges, skal ny deltakeradgang ikke kunne tildeles fartøyets nye eier for fortsatt drift.

Spørsmål kan rettes til Fiskeridirektoratet region Finnmark på telefon 03495. Søknaden sendes til Fiskeridirektoratet region Finnmark, Postmottak: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen.