Fraråder bruksendring i strandsonen

Sjøbuer bør ikke tillates brukt som hytter, mener Direktoratet for naturforvaltning.

Skal det være lov å bruke sjøbuer som hytter, eller skal strandsonen være åpen for alle? Direktoratet for naturforvaltning (DN) råder Miljøverndepartementet (MD) til å ta hensyn til allmennheten i en sak som kan få betydning for områder langs hele norskekysten, uttaler DN i en pressemelding.

Den aktuelle saken gjelder Kristiansand, hvor kommunen åpner for bruksendring av eksisterende sjøbuer fra lager til fritidsbolig, hvis en rekke forhold er tilfredsstilt. Vedtaket kan føre til at det blir 400 ”nye” hytter på Flekkerøya.

Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune har protestert mot alternativet som kalles 4B i kommunedelplanen, og de får støtte fra DN som råder MD til å ta innsigelsen til følge. Hvis kommunestyrets planvedtak blir stående, vil det legge grunnlag for å legalisere den uheldige – og tidvis ulovlige – omdisponeringen av lagerbygninger til det som i realiteten er fritidsboliger, mener DN.

– Forsterker uønsket utvikling

– Vi fraråder en slik løsning, fordi den vil kunne forsterke en uønsket utvikling i strandsonen. Dette gjelder ikke bare Flekkerøy, men også andre områder som har tilsvarende utfordringer knyttet til bruksendring til fritidsbolig. Det betyr at vedtaket i Kristiansand kan få konsekvenser langs hele kysten vår, sier seniorrådgiver Odd Kjærem i DN.

Strandsonen er en viktig sone for bruk og vern. Konkurransen om arealene er stor, og det er nødvendig å legge til rette for at aktiviteter som må ligge i strandsonen får en god lokalisering og avgrensning. Lokaliseringen skal ivareta naturmangfoldet, friluftsinteresser og landskapsverdier, mener DN.

– Områder under press

– Mange er villige til å betale store summer for fritidseiendommer i nærheten av sjøen. Derfor er presset stort på å omdisponere bygninger i strandsonen til fritidsbruk, sier Kjærem.

Sjøbuene var i utgangspunktet lokale brygger med et bredt spekter av virksomhet rettet mot sjøen, og de er i dag av viktig lokalhistorisk betydning. Dette elementet går tapt om de endres til fritidsboliger, mener DN.

– Det er viktig å beholde sjøbuene som tradisjonelle brygger og utgangspunkt for lokalt friluftsliv med båt. I dag er det allerede mangel på båtplasser, og en omlegging til fritidsboliger vil utløse et behov for flere småbåthavner andre steder i kommunen, hevder Kjærem.

– Fortrenger barn fra badeplasser

Bruksendring til fritidsboliger vil også gi dårligere tilgang til strand og sjø for befolkningen, og særlig fortrenge barn og unge fra bademuligheter. Dette er dokumentert av ”unge rådgivere” (skolebarn i 6. – 9. klassetrinn på Flekkerøya) i en undersøkelse. En landskapsanalyse over Flekkerøy viser at de tradisjonelle sjøbuene har en landskapsverdi som er viktig å ta vare på, fremholder DN.

DN anbefaler at alternativet som kalles 1B legges til grunn for arbeidet med revisjon av kommunedelplanen. En konsekvens av dette alternativet er at ulovlig bruk som fritidsbolig må opphøre, og bygningene tilbakeføres i samsvar med godkjent bruk.

Kritiserer omdisponeringer

DN mener det er kritikkverdig at omdisponeringer av bygninger i strandsonen på Flekkerøya i så lang tid har gått sin gang, uten at kommunen eller regionale myndigheter har tatt tak i det. Det er viktig at kommunen nå følger opp aktivt og målrettet, og at regionale myndigheter støtter dette arbeidet.

– Vi må unngå å komme i situasjoner hvor nasjonale interesser ikke blir fulgt opp lokalt, Det er viktig at bygninger i strandsonen brukes i samsvar med lover og regler, sier Kjærem.

Merking og opparbeidelse av en kyststi er et viktig element i kommunedelplanen, uavhengig av hvilket alternativ som legges til grunn for det videre arbeidet. Dette er et viktig og nødvendig tiltak for å sikre allmenn tilgang til sjønære områder, mener Direktoratet for naturforvaltning.