Frykter radioaktiv forurensing

Økt aktivitet med atomdrevne fartøy, samt transport av radioaktivt materiale, øker risikoen for radioaktiv forurensning, mener Fiskebåt.

Skipstrafikken representerer for tiden den største risikoen for akutt forurensning i Barentshavet/Lofoten. Det skriver Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) i en høringsuttalelse om oppdatering av forvaltningsplanen for området, melder forbundet på sine nettsider.

– Trafikkseparasjonssonen mellom Vardø og Røst seiler stort sett all trafikk til og fra nordvest- Russland. Trafikken til nordnorske havner går i større grad indre lei, men består hovedsakelig av mindre skip. Fiskebåt antar at en videre strukturering av fiskeflåten, vil innebære en fortsatt nedgang i utseilt distanse fra denne flåten, men at størrelsen på fartøyene vil øke noe, skriver Fiskebåt.

Les også: Grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen 15.04.2010

Militær aktivitet

Fiskebåt mener rapporten gir et realistisk bilde av forventningene til skipstrafikken, men mener militær aktivitet i forvaltningsområdet bør tas med, da ikke minst Russland har en betydelig flåte som med jevnlige mellomrom holder øvelse i området. Dette er så vidt nevnt, men omfatter etter Fiskebåts syn også andre mulige påvirkninger i form av ammunisjon, rakettdrivstoff med mer.

Militære øvelser båndlegger havarealer i kortere eller lengre tid, ofte med svært kort varsling. Dette har betydning for annen skipstrafikk, men er spesielt problematisk for fiskeflåten, mener forbundet.

Risiko for radioaktiv forurensning

Økt aktivitet med atomdrevne fartøy, samt transport av radioaktivt materiale, vil øke risikoen for denne typen forurensning, mener forbundet.

Fiskebåt forutsetter at myndighetene lager planer for hvordan slik trafikk skal håndteres, herunder vurdere elektronisk merking av fartøy, som enten drives fremover av reaktor eller som fører radioaktiv last.

Fiskebåt forutsetter at det finnes løsninger tilknyttet AIS som kan anvendes og antar videre at merkingen må hjemles i FN-organisasjonen IMO.

Les også: – Et økologisk eksperiment 24.09.2010
Les også: – Fiskerinæringen må ha forrang 18.09.2010