Fortsatt mye PCB i havet

Tilførslene av miljøgifter i det nordøstlige Atlanterhavet er redusert og tilstanden i havet har blitt bedre.

Tilførslene av tungmetaller har sunket kraftig, men PCB er fortsatt et stort problem. Det viser en omfattende statusrapport som nylig ble offentliggjort under et ministermøte i Bergen, melder Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Ministre og representanter fra 15 land og EU var sist uke samlet i Bergen til ministremøte i OSPAR-kommisjonen (North- East Atlantic Environment Summit). Målet med møtet var å komme fram til tiltak for å beskytte havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhavet, fra Gibraltar i syd til Barentshavet i nord.

Torsdag 23. september ble rapporten «Quality Status Report 2010» offentligjort. Den viser utviklingen i havmiljøet de siste ti år og utsiktene framover. Rapporten baserer seg blant annet på Klima- og forurensningsdirektoratets overvåkningsresultater av miljøgifter i havet.

Les også: – Tar tak i søppelproblemet 24.09.2010

– Lang vei å gå

OSPAR har en rekke miljøgifter på sin svarteliste. 26 av disse, er pekt ut som ekstremt farlige for miljøet i havet. I rapporten konkluderer OSPAR med at man enda har en lang vei å gå.

Dersom utviklingen fortsetter vil to-tredeler av disse farligste miljøgiftene fortsatt slippes ut i havet i 2020. For å sikre at miljøgiftkonsentrasjonen i havet kommer ned på et akseptabelt nivå, mener OSPAR det er behov for å vurdere om vedtatte tiltak gjennomføres etter planen eller om det er behov for mer omfattende tiltak.

OSPAR konkluderer også med at punktkilder fra industrien generelt er godt regulert, mens utslipp fra diffuse kilder som blant annet forbruksprodukter er vanskeligere å stanse.

PCB fortsatt et miljøproblem

En av de verste organiske miljøgiftene er PCB. PCB har vært forbudt i 30 år, men er fortsatt en av miljøgiftene som skaper størst problem i OSPAR-området. Ifølge OSPARs framskrivinger vil man i 2020 fortsatt ha høye nivåer av PCB i marint dyreliv.

I Norge finner vi forhøyede PCB nivåer i fisk og blåskjell utenfor større befolkningssentra eller industriområder. Langs hele kystområdet fra Norge til Portugal og rundt de britiske øyer er det fortsatt mange steder hvor PCB nivået både i sediment og områder med levende organismer er uakseptabelt høyt, men trenden er generelt nedadgående.

Nivået av tungmetaller går ned

Nivået av tungmetaller i det nordøstlige Atlanterhavet har gått betydelig ned samlet sett de siste 20 årene. Siden 1990 har tilførslene av tungmetaller til det nordøstlige Atlanterhav generelt sunket med mellom 20-95 prosent.

Tilførslene av kvikksølv med Elben, som renner ut i Nordsjøen fra Tyskland, har for eksempel sunket med hele 70 prosent i denne perioden. I de aller fleste områdene av nordøst Atlanteren er nivåene av kvikksølv under EUs grenseverdi for kostholdsråd.

I Nord-Norge er nivåene av kvikksølv i blåskjell stort sett på lave nivå, mens nivåene er høyere i det sentrale Nordsjøområdet, spesielt i tilknytning til industri og befolkningstette områder. Både dioksiner og kvikksølv vil fremdeles være et miljøproblem i enkelte områder også om 10 år, ifølge OSPAR.

Les også: Norsk kvikksølvforslag på høring 27.09.2010

Les mer
OSPAR Quality Status Report 2010

Om OSPAR

  • Oslo-Paris konvensjonen (OSPAR) om beskyttelse av det marine miljøet i det nordøstlige Atlanterhav er undertegnet av 15 land med kyst mot det nordøstlige Atlanterhav og EU.
  • Arbeidsområdene til OSPAR er overvåkning av miljøgifter, overgjødsling, radioaktivitet, offshore og biodiversitet.
  • På årlige møter diskuterer representanter for kontraktslandene siste års miljøovervåking og hvordan man skal arbeide videre fremover.
  • I 2000 var sist gang OSPAR publiserte en fullstendig rapport om miljøstatus i det nordøstlige Atlanterhav.

Om miljøgifter

  • Miljøgifter er kjemikalier som er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i levende organismer. Miljøgiftene er ofte akutt giftige og/eller kan gi langtidsvirkninger som kreft, reproduksjonsskader og arvestoffskader. Det finnes to typer miljøgifter, tungmetaller og organiske miljøgifter.
  • Tungmetaller er grunnstoffer som kvikksølv, bly, kadmium, krom, arsen og kobber. Disse kan inngå i flere kjemiske forbindelser. Fordi det er snakk om grunnstoffer er det ikke mulig å bryte dem ned, og fordi det er vanskelig for levende organismer å kvitte seg med dem vil de akkumuleres i organismene.
  • Organiske miljøgifter som PCB og dioksiner er eksempler på persistente organiske miljøgifter. PAHer, bromerte flammehemmere som brukes i en mengde forbruksvarer, blant annet i elektriske og elektroniske produkter og PFOS-forbindelser er også viktige persistente organiske miljøgifter. Organiske miljøgifter kan blant annet virke på arvematerialet (DNA), mens andre kan angripe nervesystemet eller forstyrre hormonsystemet.

Kilde: Miljødirektoratet