Bedre prognoser for torskestamme

Den nordvest-atlantiske fiskerikommisjonen har fulgt en rekke av WWFs anbefalinger, særlig for beskyttelse av den sårbare torskestammen på Grand Banks.

Det uttaler naturvernorganisasjonen WWF, og legger til at dette er viktige skritt på veien mot et sunt økosystem i området.

Den nordvest-atlantiske fiskerikommisjonen (NAFO) har hatt sitt årlige møte. Oppsummeringer viser at områder der NAFO har fulgt WWFs anbefalinger, har gitt positive resultater, spesielt for den sårbare torskestammen på Grand Banks. Årets satsinger i NAFO er viktige for økosystem på Grand Banks og viktig for et restituert torskefiske i denne regionen, påpeker WWF.

NAFO er en av mange regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner, som har ansvaret for forvaltningen av fiskebestander på åpent hav, fiskebestander som migrerer gjennom havområder som tilhører flere stater. NAFO har eksistert i 32 år og forvalter 11 kommersielle arter fordelt på 19 bestander. 10 av disse bestandene har kollapset og er underlagt midlertidig fangststopp. WWF har en observatørrolle i NAFO.

Tilstanden alvorlig for torskestammen på sørlige Grand Banks

Tilstanden til torskestammen på sørlige Grand Banks er fortsatt alvorlig (10 prosent av historisk beste nivå), men det har vært en betydelig vekst i bestanden av gytende fisk i løpet av de siste par årene, konstaterer WWF. Behandlingen, foreskrevet av WWF og godtatt av NAFO, består i fortsatt full stans i fiske, og opphevelse av dette først i 2013. Bifangsten må reduseres til det absolutte minimum og det må innføres en streng forvaltningsplan, mener WWF.

Prognosen er god

Dersom veksten i bestanden fortsetter, bifangsten reduseres og forvaltningsplanen blir satt ut i livet, er prognosen for torskestammen god.

NAFO opprettet en ny arbeidsgruppe av forskere med mandat til å implementere en gjenoppbyggingsstrategi for torsken – et satsingsfelt for WWF. Problemet med bifangst har WWF understreket i to rapporter fremlagt i NAFO i 2006 og 2007, og WWF har siden da vært en pådriver for å gjenoppbygge torskestammen.

Fornyet beskyttelse av marine verneområder

Når det gjelder habitater, ligger NAFO langt bak sine internasjonale forpliktelser fra 2006, til å beskytte sårbare marine økosystemer definert i FNs generalforsamling, mener WWF. WWF har jobbet for beskyttelse av korallrev siden 2007. I 2009 beskyttet NAFO flere korall- og svamperev i en utstrekning av 2500 nautiske kvadratmil. I år fornyet NAFO beskyttelsen av en rekke marine verneområder frem til 2014.

For WWF har det også vært viktig å få til større innsyn og ”gjennomsiktighet” i NAFOs beslutningsprosesser. Her er det fortsatt en vei å gå, men alle interessegrupper har i dag muligheten til å bidra med skriftlige innspill i prosessene, påpeker WWF.