Skal synkronisere Chayka og Loran C

Norge og Russland er enige om å bedre radionavigasjonsdekningen i Barentshavet.

Det skal skje ved å synkronisere det norske systemet Loran-C og det tilsvarende russiske systemet Chayka, opplyses det i en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.

En arbeidsavtale om å etablere en felles Loran-C/Chayka radionavigasjonstjeneste ble undertegnet i forbindelse med et møte mellom Fiskeri- og kystdepartementet og det russiske Ministeriet for industri og handel den 29. september.

– Jeg er glad for at vi med denne avtalen kan ta et nytt steg i det gode norsk-russiske samarbeidet om infrastruktur og sjøsikkerhet i nord, uttaler fiskeri- og kystminister Lisbeth Bergh-Hansen.

Loran C og Chayka

Et norsk-russisk Loran-C/Chayka-samarbeid vil muliggjøre elektronisk navigasjon i Barentshavet, selv om det skulle oppstå problemer med eller forstyrrelser av signalene fra satellittnavigasjonssystem.

Russland moderniserer og vil drive Chayka minst til 2020, som et tilleggssystem til deres eget satellittnavigasjonssystem GLONASS, blant annet med tanke på trafikkutviklingen i de arktiske farvann.

Det norske Loran-C og det russiske Chayka vil til sammen både dekke viktige områder for fiskeri og petroleumsvirksomhet og den vestlige ”porten” til den trans-arktiske sjøruten mellom Europa og Asia via den Nordlige sjørute. Dette er områder hvor Norge og Russland har en felles interesse i robust infrastruktur og høy sikkerhet framholder fiskeri- og kystministeren.

Samarbeid om infrastruktur og sikkerhet

Samarbeidet om Loran-C og Chayka er et av flere elementer i samarbeidet mellom Norge og Russland om infrastruktur og sikkerhet i nordlige farvann. Russland støttet Norges forslag i FNs sjøsfartsorganisasjon IMO i 2006, om å etablere av seilingsleder utenfor territorialfarvannet i Nord-Norge. Dette er siden fulgt opp gjennom et godt samarbeid mellom våre to land om å etablere et felles rapporterings- og informasjons-system for skipstrafikken i farvannet, og som vil legge til rette for et godt operativt samarbeid mellom trafikksentralene i Vardø og Murmansk, opplyser departementet.

Arbeidsavtalen om Loran-C og Chayka inngås mellom Forsvarets Logistikk Organisasjon - Kommunikasjons og informasjonssystemer, som er fagetat for Fiskeri- og kystdepartementet i utvikling av det sivile, bakkebaserte radionavigasjonssystemet Loran-C, og det russiske Internavigation Research and Technical Centre. Den reviderte arbeidsavtalen har bakgrunn i en norsk-russisk samarbeidsavtale om Loran-C og Chayka fra 1995.

Loran-C
I Norge kom Loran-C i drift i 1957, da det erstattet Loran-A. Fra 1. januar 1995 ble Loran-C-stasjonene i Bø i Vesterålen og på Jan Mayen, som den amerikanske kystvakten etablerte i norske farvann, overført til Norge. Sammen med Danmark, Frankrike, Irland, Nederland og Tyskland etablerte Norge det nordvest-europeiske Loran-C-systemet (NELS) som kunne tilby meget god radionavigasjonsdekning fra sørspissen av Svalbard og til kysten av Frankrike. Som en følge av dette ble Decca-systemet lagt ned fra 1997.

Kilde: Store Norske Leksikon