Miljøkonsekvenser skal utredes

Faggruppen for Nordsjøen har i dag lagt frem forslag til program for utreding av miljøkonsekvenser i Nordsjøen og Skagerrak.

Regjeringen tar sikte på å utarbeide en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak innen 2013.

Som et ledd i dette arbeidet, skal det utredes miljøkonsekvenser av menneskelig aktivitet og påvirkning i havområdet, opplyser Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i en pressemelding.

Forslaget til utredningsprogram omfatter konsekvenser av skipstrafikk, petroleum, fiskeri, fornybar energiproduksjon, land og kystbasert aktivitet, samt en utreding på temaene klimaendringer, havforsuring og annen ytre påvirkning.

Les også: Kartla verdifulle sjømråder i sør 19.07.2010

– Forvaltningplaner for alle havområder

Med denne forvaltningsplanen har alle våre havområder en forvaltningsplan som setter rammene for næringsvirksomhet i havområdet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling, heter det i en egen pressemelding fra Direktoratet for naturforvaltning (DN). DN sitter i faggruppen.

Prosessen med å vurdere miljøkonsekvenser starter med at det utarbeides forslag til utredningsprogrammer. Hensikten med utredningsprogrammene er på en grei og oversiktlig måte å gi høringsinstansene oversikt over hvilke problemstillinger faggruppen og sektorene tenker å utrede, og hvilket kunnskapsgrunnlag som legges til grunn for utredningene.

En rekke utredingsprogrammer

Faggruppen for Nordsjøen har utarbeidet forslag til utredningsprogrammer

Utredningsprogrammene består av to deler: del I er en felles mal for de sektorvise utredningene; del II er sektorenes spesifisering og detaljerte oversikt over hvordan de tenker å utrede effekter og miljømessige konsekvenser av dagens og framtidig aktivitet. Lenker til sektorprogrammene følger nedenfor, med ansvarlig etat angitt i parantes:

Del I: Felles mal for vurdering av miljømessige konsekvenser - Klif

Del II: Program for utredning av miljøkonsekvenser av:

A. Petroleumsvirksomhet - Oljedirektoratet
B. Fornybar energiproduksjon til havs - NVE
C. Fiskeri - Fiskeridirektoratet
D. Skipstrafikk - Kystverket
E. Land- og kystbasert aktivitet - Klif
F. Klimaendring, havforsuring og langtransport forurensning - Klif

I tillegg er en felles rapport med fremtidsbilder under utarbeidelse. Denne legges frem den 1. november 2010.

Klif koordinerer høringen

Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) leder faggruppen for Nordsjøen og koordinerer høringen. Ansvarlig etat vil behandle høringsuttalelsene i samråd med øvrige relevante etater i faggruppen. Endelig program for utredning vil fastsettes basert på forslag til utredningsprogram og innkomne uttalelser.

For å bidra til en oversiktelig høringsprosess, ber Klif om at høringsinstansene klart angir hvilke(t) av utredningsprogrammene de enkelte kommentarene i uttalelsen relaterer seg til. Så langt det lar seg gjøre bør det refereres til kapittel/side i de respektive programmene. Det bør også angis når en kommentar er av mer generell karakter. Dersom uttalelsen er lang er det en fordel om det utarbeides et sammendrag, oppfordrer Klif.

Klif har laget et spesielt skjema for å inngi høringsuttalelser elektronisk, som man finner på Klifs nettsider.

Høringsmøte

Faggruppen for Nordsjøen arrangerer et åpent høringsmøte i Oslo 30. november 2010. På møtet vil faggruppen orientere om utredningsprogrammene, og det blir anledning til å diskutere og kommentere på disse.

Høringsfristen er satt til den 3. januar 2011.