Vil ha fjernet kondemneringskravet

Fiskebåtredernes Forbund mener at kravet om kondemnering i forbindelse med strukturering har utspilt sin rolle og at kravet bør fjernes.

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) mener at kondemneringskravet i liten grad tar ut kapasitet fra norske fiskerier i dag, og at det i stedet virker som en hemsko for en fortsatt nødvendig strukturering av fiskeflåten, melder forbundet på sine nettsider.

I et brev til Fiskeri- og kystdepartementet skriver Fiskebåt at det kan være behov for å evaluere strukturkvoteordningen før myndighetene tar endelig stilling til saken.

Blant forholdene Fiskebåt da mener bør vurderes er:

  • Innebærer en videreføring av kondemneringskravet at det tas ut reell kapasitet fra norske fiskerier, eller fungerer det nå mest som en ekstra kostnad for å benytte strukturkvoteordningen?
  • Vil en fjerning av kondemneringskravet i mange tilfeller kun føre til at ”prisen” for strukturkvoter øker tilsvarende kostnaden med å kondemnere et fartøy?
  • Veier kravet til likebehandling av utøverne så tungt at dette taler mot en fjerning av kondemneringskravet?
  • Innebærer åpningen for å benytte havfiskefartøyer på kystrettigheter en ny utfordring med hensyn til å fjerne kondemneringskravet, og/eller finnes det måter å unngå denne problemstillingen på?
  • Innebærer det norske kondemneringskravet en ”gavepakke” til utenlandske fiskebåtredere som blir kvitt ”utrangerte” båter til kondemneringsobjekt i Norge, og som samtidig får tilført egenkapital til nyinvesteringer?
  • Kan det være aktuelt å erstatte kondemneringskravet med et eventuelt gebyr til et ”strukturfond” eller et annet egnet formål?

Fiskebåt mener at verken kravet til likebehandling eller eventuelle konsekvenser for prisen på strukturkvoter forsvarer en fortsatt videreføring av kondemneringskravet.

Fiskebåtredernes Forbund ser at adgangen til å benytte havfiskefartøyer på kystrettigheter innebærer en ny utfordring i forhold til å fjerne kondemneringskravet, ettersom dette kan medføre ytterligere kapasitetsoppbygging i kystflåten. Fiskebåt mener imidlertid at dette eventuelt kan løses ved å forby at fartøyer som tas ut gjennom ordningen kan operere på kystrettigheter.

Fiskebåt mener at kondemneringskravet slik det fungerer i dag i første rekke er en gavepakke for utenlandske fiskebåtredere som blir kvitt gamle fiskefartøyer til en ”god” pris, og at ordningen fører til en uheldig konkurransevridning mellom norske og utenlandske aktører. Dette er et veldig sterkt argument for å fjerne kondemneringskravet.

Fiskebåt ønsker ikke flere gebyrer, men er villig til å diskutere dette spørsmålet dersom det er nødvendig for å fjerne kondemneringskravet.

Fiskebåt ber i brevet Fiskeri- og kystdepartementet om å følge opp denne saken med sikte på en rask avklaring. Fiskebåt mener at saken også må sees i sammenheng med behandlingen av de andre endringsforslagene som næringen har spilt inn til departementet når det gjelder strukturordninger.