Vil legge kystvaktskip til kai

STATSBUDSJETTET: Regjeringens forslag vil medføre en dramatisk reduksjon i oljevernberedskap og fiskerioppsyn, frykter Naturvernforbundet.

I forslag til Statsbudsjett er det foreslått å kutte 12 millioner kroner av kystvaktens løpende arbeid med fiskerioppsyn og kystberedskap i Sør Norge. Kuttene er tenkt gjennomført ved at ett av de tre skipene i indre Kystvakt, Nornen, Tor og Njord, skal legges til kai.

Les også: Styrka beredskap mot akutt ureining 05.10.2010

– Alvorlig galt

– Noe er alvorlig galt her når de kutter en tredel av kjernen av kystberedskap og fiskerioppsyn i Sør-Norge. Dette rimer katastrofalt dårlig med at fiskerimyndighetene nå etter mange års neglisjering av Skagerak-kysten endelig satser på å forvalte og bygge opp bestander og trygge kystressurser. Da trengs det aktiv tilstedeværelse av indre kystvakt, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund i en pressemelding.

Han peker videre på at kystvakten spilte en viktig rolle etter Full City-ulykken i fjor.

Kystvakten mistet for et par år siden 2 av 4 fartøy i ytre kystvakt, som i hovedsak skulle tatt seg av fiskerier i Nordsjøen hvor fiskebestandene er på kritisk nivå. Nå kuttes det enda et skip, denne gang fra indre kystvakt, som har hovedansvar blant annet for oppsyn av reglene for å bygge opp kysttorsk, ål og hummer, alle rødlistede arter.

Dette siste forslaget vil i sum si en reduksjon fra 7 til 4 fartøy på 3 år, konstaterer forbundet.

Kystvakten betaler årlig 25 millioner i leie pr fartøy i indre kystvakt, uansett om de seiler eller ikke. Dette må betales selv om man legger ett av skipene til kai for å spare 12 millioner i drift, påpeker Haltbrekken.

Virkninger av budsjettkuttet

Ifølge Naturvernforbundet, vil følgende av kystvaktens oppgaver lide dersom budsjettkuttet gjennomføres:

  • Ledelse av oljeaksjon og rask oppsamling av olje. Skipene, som alltid har lenser og ekspertise ombord, kom raskt på plass i forbindelse med Full City aksjonen.
  • Grensekontroll. Sammen med tollvesenet forhindres smugling. Kontrollerer skip og lystfartøy mht truede arter og egg fra jaktfalk, vandrefalk havørn m.m.
  • Hummerkontroll, oppsyn med fiske av kysttorsk og ål, og lakseoppsyn for å ivareta våre hardt beskattede, men truede arter.
  • Hovedredningssentralen benytter indre Kystvakt for søk og redning til sjøs.